วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” ขอความร่วมมือให้สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของข้อบังคับ

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” ขอความร่วมมือให้สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของข้อบังคับ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” ขอความร่วมมือให้สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของข้อบังคับ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 จึงได้มีมติแจ้งขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ การกระทำใดที่อาจส่งผล กระทบกับความเชื่อถือ ศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ หรือสภาพคล่องในการบริหาร ด้านการเงินและสินเชื่อที่ผูกพันกับสถาบันการเงินอื่น ขอได้โปรดงดการกระทำนั้น

 

นายอนุศาสตร์  สอนศิลป์พงษ์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นายอนุศาสตร์  สอนศิลป์พงษ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ซึ่งมีเนื้อหาใจความ มีดังต่อไปนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
เรื่อง   ขอความร่วมมือให้สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของข้อบังคับ
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่าน
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการที่ส่งผลกระทบ ความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 จึงได้มีมติแจ้งขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ การกระทำใดที่อาจส่งผล กระทบกับความเชื่อถือ ศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ หรือสภาพคล่องในการบริหาร ด้านการเงินและสินเชื่อที่ผูกพันกับสถาบันการเงินอื่น ขอได้โปรดงดการกระทำนั้น


ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ตามข้อบังคับ หากปรากฏว่ามีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรม สร้างความแตกแยกและความเสียหาย ต่อสหกรณ์ฯและมวลสมาชิก ไม่ว่าด้วยรูปแบบใดก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 มีความจำเป็นต้องดำเนินการ กับสมาชิกหรือบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯตามควรแก่กรณีคณะกรรมการดำเนินการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จากสมาชิกทุกท่าน ด้วยดีเช่นเคย และขอบคุณมาณโอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายอนุศาสตร์  สอนศิลป์พงษ์
ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด


ข้อบังคับ
            ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อ ของตนในทะเบียน สมาชิกชำระค่าธรรมเนียม แรกเข้าและค่าหุ้น ตามจำนวนที่ถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าสิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
(ก)สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1.) เข้าประชุมใหญ่ในฐานะผู้แทนสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2.) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3.) เสนอหรือได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4.) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5.) สิทธิอื่นๆที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับข้ออื่น ของสหกรณ์ฯ
(ข)หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1.) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(2.) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3.) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4.) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5.) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads