วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“ศธจ.ขอนแก่น” ตั้งกองทุน 10 บาท ระดมทุน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้อง

“ศธจ.ขอนแก่น” ตั้งกองทุน 10 บาท ระดมทุน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้อง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ศธจ.ขอนแก่น” ตั้งกองทุน 10 บาท ระดมทุน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้อง

เพราะการศึกษาคือประตูสู่โอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นปีที่ 2 เด็กเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมแก่นเมืองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เด็กเปราะบาง และระดม”กองทุน 10 บาทสร้างโอกาสให้น้อง”และประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น,นายศุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น, ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ประธาน อกศจ.ขอนแก่น,ตัวแทน ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์ สส.ขอนแก่น เขต 5, นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานมูลนิธิ เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี ( ประธานกรรมการบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที)จำกัด,นางพรณี สึมิ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด,รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ,นายกมลพงศ์ สงวนตระกูลกรรมการมูลนิธิ เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี,นายสุเทพ บุญฤทธิ์รักษา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริษัทโทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)มอบทุนขวัญถุง พร้อมทั้งส่งมอบกล่องกองทุน 10 บาทสร้างโอกาสให้น้อง ให้กับนายอำเภอ 26 อำเภอและหน่วยงานที่สนับสนุนกองทุน


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำนำคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสู่เด็กและเยาวชนคนขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดจนสร้างกลไกเพื่อส่งต่อข้อมูลให้เกิดการดูแลให้เด็กอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ รวมทั้งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าสู่ระบบศึกษาอีกครั้งหรือได้รับการพัฒนาฝีมือ  ทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน  20 จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ดร.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่าจากการดำเนินงานสองปีที่ผ่านมาทำให้จังหวัดขอนแก่น ได้มีความเข้มแข็งของกลไกในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยความร่วมมือเชิงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ ในการสำรวจและช่วยเหลือ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศในระดับจังหวัดในการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาระบบตัวอย่างที่สร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่เป็นแบบอย่างทีดีในด้านระบบการดูแลช่วยเหลือและนวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  รวมทั้งได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนคนขอนแก่นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดตั้ง” กองทุน  10  บาท สร้างโอกาสให้น้อง”เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ ตามสโลแกนที่ว่า เด็กขอนแก่นทุกคน จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มีความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาสู่สมาร์ทซิตี้  ต่อไป


นายสุภาวัฒน์ หนูพริก

นายสุภาวัฒน์ หนูพริก พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพิธีมอบทุนช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็กเปราะบางว่าผลการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 1 ในปี 2562 -2563 ซึ่ง เป็นปีแรกในการดำเนินโครงการ มีสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเป็นเลขานุการหลักของโครงการได้รับงบประมาณจำนวน 5.5 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น ,อำเภอน้ำพอง และอำเภอชนบท มีการช่วยเด็กปฐมวัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยได้มอบทุนช่วยเหลือ จำนวน 1,882 ราย รายละ 800 บาท,ทุนช่วยเหลือเด็กนอกระบบ 205 ราย รายละ 3,000 บาท  เงินช่วยเหลือโควิดทั้งเด็กปฐมวัยและเด็กและเยาวชนนอกระบบ รายละ  600  บาท และทุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จำนวน 35 แห่ง แห่งละ 25,000 บาท รวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน  4,247,800 บาท และในปี  2563-2564  ซึ่งถือเป็นปีที่สองในการดำเนินโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นจำนวนเงิน  11,204,470 บาท


โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นทำหน้าที่เป็นเลขานุการหลักในการดำเนินโครงการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานสาธารณสุข ในการสำรวจและช่วยเหลือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนอกระบบการศึกษาและกลุ่มเด็กเปราะบาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ในการสำรวจและช่วยเหลือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นดังนี้คือ เด็กปฐมวัยครอบคลุม ทั้ง 26 อำเภอ  เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จากเดิม 3 อำเภอ เป็น  8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอน้ำพอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย, อำเภอซำสูง, อำเภอหนองนาคำ, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอหนองเรือและอำเภอชนบท และยังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือเป็นเด็กกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาจากทุกสังกัด


ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบันได้สำรวจเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7,456 ราย จากยอดสำรวจทั้งสิ้น 17,322 ราย คิดเป็นร้อยละ  56.95 โดยมีเด็กที่จำนวน 2,788 รายที่เข้าเกณฑ์ได้รับทุนช่วยเหลือ และเด็กปฐมวัย 1,028 ราย ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง รวมทั้งทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ทุนละ  30,000 บาท  จำนวน  35  แห่ง ส่วนการสำรวจเด็กและเยาวชนนอกระบบ และเด็กกลุ่มเปาะบางได้สำรวจไปแล้วจำนวน 9,719 รายจาก 20,359 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.74 มีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ 898  ราย. ซึ่งได้รับการอนุมัติรับทุนช่วยเหลือทุนละ 4,000 บาทในครั้งนี้ จำนวน 592 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,368,000  บาท


ดร.สุภชัย จันปุ่ม

ด้าน ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ว่ากองทุน 10 บาท สร้างโอกาสให้น้องจังหวัดขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นจาก กสศ.ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ให้ทุนสนับสนุน ในการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคในการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานหลักคือ 1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และ 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ทำโครงการที่จะหารูปแบบที่ดี ในการที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีความเสมอภาค ให้กับเด็กนักเรียน เช่น เด็กปฐมวัย เด็กนอกระบบการศึกษา


จึงได้มีการสำรวจนักเรียนที่มีความยากจน ที่มีโอกาสและที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และเราก็ได้พบว่าในพื้นที่มีเด็กยากจน มากมายทั้งเด็กปฐมวัย และเด็กนอกระบบ และอีกเด็กกลุ่มนึงคือเด็กที่อยู่ในระบบ แต่มีความเสี่ยงที่จะ ออกจากระบบการศึกษา ซึ่งกองทุน กสศ.นี้ จะสนับสนุนงบประมาณ แค่ 3 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 และอีกปีหนึ่ง จากนี้ เป็นต้นไปก็จะไม่ให้เงิน เพราะฉะนั้นเราต้องมาคุยกันแล้ว ต้องหากองทุนหรือตั้งกองทุน อะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ มีเงินให้เขาได้เรียนจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ได้


ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดเรื่องกองทุน 10 บาท สร้างโอกาสให้น้องจังหวัดขอนแก่น ขึ้นมา เป็นการที่จะขอความอนุเคราะห์ขอการสนับสนุน จากผู้ที่มีจิตศรัทธา ขอไม่มาก โดยขอคนละ 10 บาท ถ้าสมมุติว่าจังหวัดขอนแก่นเรามีประชากรอยู่ 1.8 ล้านคน ถ้าให้คนละ 10 บาทก็จะเป็น ประมาณ 18 ล้านอะไรอย่างนั้น ซึ่งกองทุนนี้ที่ตั้งขึ้นมา จะเป็นกองทุนที่จะเกิดความยั่งยืน ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ในการที่จะให้เขาได้เรียนต่อ จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีคุณภาพต่อไป


นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร

ท้ายสุด นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทาง Biz Club Shop เครือข่ายผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ได้มี shop อยู่ที่ Big C ซึ่งทางบิ๊กซีก็มีการรับจัดกระเช้า สินค้าเครือข่าย Biz Club Shop ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ที่มี product ที่เป็นคนขอนแก่น ซึ่งรวมกันในนามของเครือ  “Biz Club Shop ซึ่งเป็นทางชมรมที่ทางกระทรวงพาณิชย์ ช่วยสนับสนุน ก็ขอเชิญชวนถ้าท่านใดสนใจอยากมีกระเช้า เพื่อไปมอบให้บุคคลต่างๆ ในวาระต่างๆก็ ติดต่อได้ที่ “Biz Club Shop ห้างสรรพสินค้า Big C  สาขาขอนแก่น 1 เพื่อเป็นการสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีรายได้ ในช่วง โรคโควิด- 19 ระบาด

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads