วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“ม.ขอนแก่น”เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ แหล่งความรู้แห่งศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“ม.ขอนแก่น”เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ แหล่งความรู้แห่งศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Header Ads
Header Ads

“ม.ขอนแก่น”เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ แหล่งความรู้แห่งศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ครั้งแรกกับการเปิดตัว KKBSX แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะอยู่เสมอบน KKBSX Platformแหล่งความรู้แห่งศาสตร์ธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดแถลงข่าวเปิดตัว KKBSX Platform แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุด จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สโลแกน “Business Wisdom for Infinite Learning แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” รองรับการเรียนการสอนทั้งแบบ Degree, Non-Degree และการอบรมระยะสั้น ที่ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ ทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจ และการเตรียมสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Digital Intelligence 2021) ได้ตลอด 24 ชม.โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว KKBSX Platform และอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy โดยมีรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ,ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ,อ.นริศรา  พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร, นายชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด,นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช ตัวแทน 8 องค์กรเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน พร้อมทั้งนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม และมีสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง การแถลงข่าว อย่างคับคั่ง


  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงาน และรศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ได้กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม KKBSX โดยทีมงานKKUMDX แล้วนั้น ทำให้มีความเชื่อมั่น ชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการพัฒนา Platform KKBSXของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมในสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน ที่มีผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน


   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก และสร้างบทบาทหน้าที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด KKU Transformation โดยมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงาน คณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการศึกษา (Education Transformation) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อก่อให้เกิดเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งรวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม 


  รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจในยุคสมัยใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยี (Technology Transformation) และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง “การจัดระเบียบโลกใหม่” (New World Order) ที่มาพร้อมกับ“วิถีธุรกิจในยุคใหม่” (Next Normal)


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ต่อยอดพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่รองรับเทคโนโลยีการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สำหรับทุกคน และมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยก้าวทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน บน KKBSX Platform “Business Wisdom for Infinite Learning แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” จะสามารถรองรับการเรียนการสอนทั้งแบบ Degree, Non-Degree และการอบรมระยะสั้น ที่ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ ทุกอุปกรณ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง


   ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการพัฒนาจาก KKUMEDX Platform คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็น Platform ต้นแบบในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการนำบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยก้าวทันต่อโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน และเป็นการรองรับโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง Digitalization และมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformation และ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   โดยสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) มุ้งเน้นให้บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning and Coaching) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel) พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมอ (Continuous Upskills) ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (Flipped classroom) ผ่านสื่ออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา (Anywhere)  ทุกสถานที่ (Anyplace) และทุกคน (Any person)


    ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้มีนายชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy จาก Microsoft Thailand โดยการอบรมมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมมีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน อีกทั้งใช้เพื่อการพัฒนาการทำงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความมุ่งมั่นและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformation และ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ้งเน้นให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads