วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

 “รร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ

 “รร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ  รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

                         
   เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอกระนวน ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในการเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ นำโดยท่าน พระศรีรัตนวิมล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน และผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, นายประภาส  แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรม ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ   รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ,ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ,พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ.พล.ม.3 ,นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน ,นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ,นายสมยศ รัตนถา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ศรีกระนวน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะกรรมการการประเมิน ,คณะครู และนักเรียน ร่วมงาน


   พระศรีรัตนวิมล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสติ สมาธิ และปัญญาในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ และสร้างพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ซึ่งในกิจกรรมการประกวด  จะประกอบด้วย การสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัย บทชยสิทธิคาถา และการเจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมการประกวด แต่ละสถานศึกษาต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนตัวแทนในสถานศึกษา การดำเนินการจัดการประกวด มีการคัดเลือกสถานศึกษาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ มาจนถึงระดับประเทศ มีสถานศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 42 สถานศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา 21 สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 21สถานศึกษา ในจำนวนนี้ ระดับประถมศึกษา 12 สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 12 สถานศึกษา จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป


   ด้าน นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา และเพื่อสร้างความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่มีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น


    ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ

ส่วน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กล่าวว่า ในเรื่องของการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ในระดับประเทศ ในวันนี้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อที่จะรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งในการดำเนินการในเรื่องนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า


   เพื่อสร้างศีลสมาธิและปัญญา การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน และพระพุทธศาสนา และได้ยึดเหนี่ยว ตาม “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน   สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น ชุมชนและโรงเรียน ในส่วนที่โรงเรียนได้ดำเนินการให้เกิดขึ้น ในตัวนักเรียนเพื่อให้มีสมาธิ ในการตัดสินใจและในการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อไปใช้ในการดำเนินชีวิต และในการอยู่ในสังคมที่ดี ในสังคมที่มีแต่ความสุขความเจริญ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads