วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “สพฐ.”ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2

 “สพฐ.”ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สพฐ.”ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2


ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านม่วง สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์


   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, และคณะ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อนำคณะตรวจติดตาม สพฐ. นำโดย ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ  ในการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตถกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านม่วง โดยมี นายชิตเมทา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ 


   นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์

นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2 /2564  ดำเนินการดังนี้ เปิดเรียนช่วงที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยการเรียนแบบ onsite  ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 จัดการเรียนแบบ onhand online เป็นสำคัญ เนื่องจาก โรงเรียนปิดเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นมา จัดการเรียนการสอนแบบ onsite  โดยทางโรงเรียนบ้านม่วงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาและขอความเห็นชอบในการเปิดเรียนช่วงที่2 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปิดเรียนได้ โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงเรียนจึงทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นมา

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads