วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“ดร.ยุทธศาสตร์”จากจิตอาสา 904 สู่ โคกหนองนาครู ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน

“ดร.ยุทธศาสตร์”จากจิตอาสา 904 สู่ โคกหนองนาครู ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ดร.ยุทธศาสตร์”จากจิตอาสา 904 สู่ โคกหนองนาครู ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน


จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำโครงการเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯกิจกรรมหลัก คือจิตอาสาศาสตร์พระราชา กับความมั่นคงของชาติ กิจกรรมรองคือ ติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน เพื่อให้การลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงกรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผล นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำมาต่อยอดให้กับ ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเมธ อินทรสาคร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พร้อมด้วยนายธราดล คุนชื่น ปลัดอำเภอหนองสองห้อง นายกฤษิฏ์ มูลศรีละ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง นำผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล จาก 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ที่ โครงการโคก หนอง นา ภาคประชาชน ของ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในหลักการที่ว่า ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน การตามโครงการเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯของจังหวัดขอนแก่นที่ได้กำหนดจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยกิจกรรมหลัก คือจิตอาสาศาสตร์พระราชา กับความมั่นคงของชาติ กิจกรรมย่อยที่ 2ติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการโคกหนองนา
(ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และ ศึกษาดูงาน ณ โครงการโคกหนองนาครู (ภาคประชาชน)ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น )เพื่อให้การลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงกรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผล นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำมาต่อยอดให้กับ ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ดร. ยุทธศาสตร์ กงเพชร


       ดร. ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าต้องขอบคุณจิตอาสา 904 โดยท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เลือกศึกษาดูงาน จิตอาสาภาคประชาชน ของโคกหนองนาครู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ บนพื้นที่นี้ ตนเองได้มาเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อตาหรือพ่อของ ภรรยา บนเนื้อที่ 30 ไร่ ซึ่งในการที่จะทำโคกหนองนาครู เป็นโมเดลเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ จากแรงบันดาลใจ ในการทำโคกหนองนาครูโมเดลในครั้งนี้ จนได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2 /63 หลังจากนั้นก็ได้กลับมาพัฒนา ที่ดินผืนนี้

ดร. ยุทธศาสตร์ กล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ เป็นที่นามาก่อน ตนได้นำความรู้จากการศึกษาดูงาน มาออกแบบพื้นที่ตรงนี้ ของอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งจะมีปัจจัยเรื่องน้ำเป็นสำคัญ จึงมีการวางแผนในระบบน้ำ บนเนื้อที่ประมาณ 30% เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดแปลง ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาพัฒนามาประมาณ 3 ปี ภายใต้หลักความคิดที่ว่า “ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน” คือตามรอยพ่อ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนสานต่อวิถีบรรพชนก็คือ วิถีของชาวบ้านคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นเจ้าของพื้นดินแห่งนี้ที่ยกให้เพื่อพัฒนา จนได้ทำนาซึ่ง 3 ปีที่ทำมา ทำให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นดินแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น food bank ของครอบครัว และของญาติๆ แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรต่างๆ ผลไม้ กล้วย กล้วยก็ประมาณ 400 กอ หน่อไม้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ประมาณ 300-400 กอ ซึ่งคืออาหารที่พวกเรา ตลอดจนชาวบ้าน ชอบ


นอกจากนั้นก็มีความตั้งใจที่จะคืนความ เป็นธรรมชาติให้กับ สังคม นอกจากว่าในสภาพแวดล้อมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเช่นกบ ไก่ ปู การเลี้ยงปูก็เพื่อที่จะขยายพันธุ์ ออกลูก ออกหลาน เพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่วนการเลี้ยงกบก็จะมีประมาณ 4,000 กว่าตัว 4 บ่อ พอโตขึ้น ก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติ ในปีที่ผ่านมา ในช่วงฤดูวางไข่ของกบ ออกลูกออกหลานเยอะมาก บนท้องทุ่งนา ซึ่งตนเองแบะครอบครัวมีความดีใจ และไม่เคยเสียใจว่าเขาจะไปที่ไหน จะกระโดดไปไหนก็สุดแล้วแต่เขา เป็นเรื่องที่ตนมีความตั้งใจอยู่แล้ว


นอกจากนั้นก็จะมีอ้อย คั้นน้ำ ก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้กรุณา นำพันธุ์มาให้ ส่วนไก่ก็เช่นกัน เพื่อนฝูงเอามาให้ เช่นไก่พันธุ์นเรศวร คุณครูเฉลิมชัย พันธุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทย์ เอาไก่ต๊อกมาให้ เห็นความตั้งใจของเราที่จะคืนให้สังคม คือการลงทุนในทุกวันนี้ก็คือน้ำจิตน้ำใจของเพื่อน พ้องน้องพี่ ที่ นำเอาสิ่งของมาให้ เห็นความตั้งใจเห็น เจตนารมณ์ของเรา ไม่ได้คิดที่จะขาย หรือไปจำหน่ายอะไร


“ผมเองก็รับราชการครู ราชการเลี้ยงผมมา โดยบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้าราชการที่ได้เลี้ยงผมมา ที่ได้มีโอกาสเข้าอบรมจิตอาสา 904 ก็มีความซาบซึ้ง มีจิตจำนงที่แน่วแน่ ในการที่จะสานต่อ ในพระองค์ท่าน มีพระราชดำริ และพระองค์ท่านก็ได้ทรงเป็นแบบอย่าง ผมเองก็ในฐานะจิตอาสา ก็ขอสานต่อและก็ทำให้เกิดความยั่งยืน ให้กับครอบครัวและสังคม และเป็นแหล่ง เรียนรู้ ศึกษาดูงาน วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม ทราบว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละตำบล ของศูนย์จิตอาสา ผมก็แนะนำจิตอาสาคนนึง ก็มีความภูมิใจและมีความตั้งใจ ที่จะสานต่อตรงนี้งานของพระองค์ท่าน ไปตราบชั่วตัวเองจะมีแรงที่จะทำได้”

นายสุเมธ อินทรสาคร

ด้าน นายสุเมธ อินทรสาคร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กล่าวว่า คณะศึกษาดูงานที่ได้มาในวันนี้ เป็นโครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดขอนแก่น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ที่ว่าการส่วนปกครอง จังหวัดขอนแก่น ทำโครงการ เทิดทูนสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ นั้นคือเพื่อ เป็นการอบรมผู้ที่เข้าอบรม โครงการฯให้เรียนรู้ถึง สถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้มีความรู้สึก ของความเป็นชาติไทย รวมถึง ความภูมิใจในการเป็นชาติไทย รวมถึงความรักในสถาบันฯ ของพวกเราซึ่งมีความเป็นมาจนถึงทุกวันนี้


นายสุเมธ กล่าวอีกว่าอีกประการหนึ่งคือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการอบรมทั้งหมด 4 วัน 3 คืน โดยได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงจำนวน 4 แห่ง จุดแรกคือศูนย์พัฒนาจิตอาสาชุมชน บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 2 คือโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 3 คือ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นกันและจุดที่ 4 คือโครงการโคกหนองนา (ภาคประชาชน)ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านเป็นจิตอาสา 904 โดยท่านได้ไป เรียนรู้ถึงโคกหนองนา กรมทหารราบ 11 กรมมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนจิตอาสา 904 แล้วท่านได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา พัฒนาดัดแปลงพื้นที่ของท่าน 30 ไร่ ในระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดย่อมให้กับ ให้กับผู้สนใจที่จะศึกษา โคกหนองนาตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“แล้วในวันนี้เราก็ได้มาศึกษาดูงาน ก็พบว่าโครงการของ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร มีความครบถ้วน ตามหลักสูตรของราบ 11 ที่ได้เรียนรู้สอนมา ถ้าหากทุกท่าน ที่อยากมาเรียนรู้ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง สามารถมาเรียนรู้กับ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชรได้ ที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถประสานงานมาทางที่ ที่ทำการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกทุกท่านที่จะเข้าศึกษาดูงาน”

นายคมกฤช บุษราคัม

นายคมกฤช บุษราคัม กำนันตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่เข้ามาศึกษาดูงาน ที่โคกหนองนาครู ของท่าน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ คิดว่าเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมมากที่สุด ของภาคอีสาน ซึ่งตนได้ไปศึกษาดูงานของชาวบ้านมาหลายที่ แต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสมบูรณ์แบบ มากที่สุดถ้าหากว่า ใครที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานนอกจากว่าศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่นี้ยังมีความสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้คนหลายคนที่ยังไม่ได้ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หากอยากจะทำแล้วต้องเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์แห่งนี้ ก็จะเห็นความตั้งอกตั้งใจ ของท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ ที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดสระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองไส้ไก่ หลุมขนมครก ปลูกพืช 5 ระดับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในศูนย์แห่งนี้ เกิดเพื่อ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง แล้วเพื่อพี่น้องที่เข้ามาศึกษาดูงาน และเพื่อบุคคลทั่วไป ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน จากการบรรยายและการนำเสนอของท่าน ซึ่งไม่มีส่วนไหนที่ท่านจะเอามาขาย สิ่งที่เกิดขึ้นในสวนแห่งนี้ก็เพื่อจะเกิดการแบ่งปันที่จะให้ ราษฎรหรือพสกนิกร ของพระองค์ท่าน อยู่ดีมีสุขตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และศูนย์แห่งนี้ไม่มีการนำเอาสารเคมีเข้ามา


นายคมกฤช กล่าวด้วยว่าทุกอย่างที่เกิด ท่าน ผอ.ยุทธศาสตร์ บอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูก เช่นปู ปลา หอย กบ ที่เกิดขึ้น ในศูนย์แห่งนี้ไม่มีการเก็บค่า ให้ใครเอาไปจำหน่าย มีแต่การแบ่งปันเพราะฉะนั้น การที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ในศูนย์แห่งนี้ท่านดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร พร้อมครอบครัว ไม่มีปิดบังความรู้ อยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาหาความรู้ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว เป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง ของจังหวัดขอนแก่น และคิดว่า เป็นศูนย์ที่ดีที่สุด ขนาดท่านเพิ่งเริ่มทำแค่ 3 ปี ก็เป็นศูนย์แห่งหนึ่งมีรูปเป็นร่าง ที่สัมผัสได้ต้องได้กินได้ ทุกคนที่เข้ามาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชุมชนของตัวเองได้
“ในส่วนตนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก เกี่ยวกับเรื่องเพาะชำ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ และการเลี้ยงปูนา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ได้มา ศึกษาในการเลี้ยงปูนา ดังนั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ กงเพชร พร้อมครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้ คณะศึกษาดูงาน โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อที่จะสืบสานและต่อยอด งานของพระองค์ท่าน เพื่อที่จะให้สมบูรณ์ถึงที่สุด”นายคมกฤช กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads