วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

 “ร.ร.สนามบิน”จัดแข่งขันกีฬาภายใน “สนามบินเกมส์”ครั้งที่ 101  

 “ร.ร.สนามบิน”จัดแข่งขันกีฬาภายใน “สนามบินเกมส์”ครั้งที่ 101  
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ร.ร.สนามบิน”จัดแข่งขันกีฬาภายใน “สนามบินเกมส์”ครั้งที่ 101 


พลังอันบริสุทธิ์จากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติ สังคม และประเทศชาติ จะเจริญก้าวหน้าได้ หากเยาวชนไทย รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมขบวนรถฮาเล่


วันนี้  25 พฤศจิกายน 2565 ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ดร.วรโชติ   พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “สนามบินเกมส์” ครั้งที่ 101โดยมี นายธนวรรธณ์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น, นายมนตรี สาระบูรณ์ ,นายองอาจ แอบอิง ,นายชูไทย วงศ์บุญมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ, นายสมพงษ์ บุญนาม ,นางสาวอินทุอร โควังชัย ,นางกุลปรียา กากแก้ว ,นายอรรคพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการ นาย ปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ผช.ผอ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมงาน การจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 และพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนสนามบิน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านกีฬามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รู้จักรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และปลูกฝังนิสัยรักการ
ออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา


ดร.วรโชติ   พัฒน์ดำรงจิตร

ดร.วรโชติ   พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดี และประทับใจที่ได้เห็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ งดงาม แสดงถึงพลังอันบริสุทธิ์จากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติ สังคม และประเทศชาติ จะเจริญก้าวหน้าได้ หากเยาวชนไทย รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สมดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แจ่มใส ปัญญาที่เป็นเลิศ  ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครอง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้สนับสนุน ทั้งผู้ปกครองนักเรียน สถาบันการศึกษาองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันให้กิจกรรมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบใจนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น และขออำนวยพรให้นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยพลังกายพลังใจและทำหน้าที่นักกีฬาที่ดี จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ด้าน นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “สนามบิน เกมส์ ” คณะครู นักเรียน นักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอขอบพระคุณท่านประธาน เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสนามบิน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันนี้โรงเรียนสนามบิน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี ภายใต้ชื่อ”สนามบิน เกมส์” ปีนี้ เป็นครั้งที่ 101 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา โดยแบ่งคณะสีเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะCONCORD (สีเขียว) คณะ JUMBO JET (สีเหลือง) คณะ AIR BUS (สีแดง) และคณะBOEING (สีชมพู) มีคุณครูเป็นผู้ให้ความควบคุมดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม เช่น ขบวนพาเหร์ด กองเชียร์ และร่วมแข่งขันกีฬาตามความสนใจให้เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นต่าง ๆ เช่น กรีทา ว่ายน้ำ แชร์บอลวอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และกีฬาระดับชั้นปฐมวัย จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2565 รวม 4 วัน


สำหรับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นมหกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาการแสดงพิธีเปิด เป็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 และการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของแต่ละคณะสีการจัดการแข่งขันกีฬา “สนามบิน เกมส์” ครั้งที่ 101 ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสนามบิน ทุกคนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งมาร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจ เป็นที่น่าประทับใจยิ่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สนับสนุนวงโยธวาทิต มาร่วมในขบวนพาเหรด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และโรงพยาบาลขอนแก่นราม ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย โดยจัดรถพยาบาลมาบริการ โรงเรียนสนามบินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads