วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

ครบรอบ 57 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ครบรอบ 57 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ครบรอบ 57 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เขื่อนแห่งแรกของ กฟผ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เขื่อนอุบลรัตน์ ชื่อเดิมว่า เขื่อนพองหนีบ เป็นโครงการเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของไทย และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนอุบลรัตน์”


   เขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 26 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้ปีละ ประมาณ 15.42 ล้านลิตรแล้วนั้น ยังมีประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ด้านการเกษตรกรรม : ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียง สามารถทำการเพาะปลูกในฤดูฝน ประมาณ 264,000 ไร่ และในฤดูแล้ง ประมาณ 170,000 ไร่ ด้านการเพาะปลูก : ใช้น้ำรอบอ่างเก็บน้ำด้านเหนือน้ำ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการส่งน้ำทั้งหมดประมาณ 124,000 ไร่ ด้านบรรเทาอุทกภัย : บรรเทาอุทกภัยทั้งทางด้านเหนือน้ำ และท้ายน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลาก
   ด้านการประมง :ส่งเสริมการขยายพันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์ปลา และทำการประมงในอ่างเก็บน้ำ โดยปริมาณปลาที่จับได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 1 ล้านกิโลกรัม ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภออุบลรัตน์  ด้านการท่องเที่ยว : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ส่งเสริมรายได้ให้ท้องถิ่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads