วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”อบรมช่างชุมชน อิเล็กทรอนิกส์

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”อบรมช่างชุมชน อิเล็กทรอนิกส์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”อบรมช่างชุมชน อิเล็กทรอนิกส์


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ อาคาร 9 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายมนตรี สิงหปุณภัทร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต ติดตั้งและซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 14 โดยมีนายมนตรี สิงหปุณภัทร รองนายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดดังนี้

นายมนตรี สิงหปุณภัทร


โครงการ ฯนี้ เป็นแนวคิดและความตั้งใจของเทศบาลนครขอนแก่นที่เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่แต่ขาดสมาชิกในครอบครัวที่ปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งลูกหลานต้องทำงาน ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการดูแลเพื่อแบ่งเบาภาระลูกหลานและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ที่ฝึกอบรมช่างชุมชนและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอำนวยความสะดวกและยังร่วมบริการชุมชน เป็นโครงการ ฯ ดีมีประโยชน์ เทศบาลให้การสนับสนุนต่อเนื่องมากว่า 14 ปี


ด้าน ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวต้อนรับรองนายกเทศมนตรี ฯ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่นที่ให้ความไว้วางใจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับผิดชอบโครงการ ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจบริการวิชาการที่ได้ช่วยเหลือสังคมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน และยังได้ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตอาสา และได้ฝึกปฏิบัติจริงในวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนในเขตเทศบาล สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและยั่งยืน
โดยโครงการได้รับความสนใจมีช่างชุมชน ผู้สนใจและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน จัดกิจกรรมอบรม 2 วัน วันที่ 25 พฤษภาคม นี้เป็นการอบรมเรื่องพื้นฐานระบบไฟฟ้าภายในบ้านและความปลอดภัย ขั้นตอน เทคนิคการติดตั้งเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะนำอุปกรณ์พร้อมผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ติดตั้งในชุมชนและสาธิตการใช้อุปกรณ์ให้ผู้ใช้งานและเครือข่ายได้ทดสอบระบบ ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ วิสเท็มส์ จำกัด สำนักงานขอนแก่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์ในการอบรมเพื่อเตรียมแนวทางในการประสานความร่วมมือต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads