วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

“สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น”ร่วมทำความดี บริจาคเงิน ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

“สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น”ร่วมทำความดี บริจาคเงิน ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น”ร่วมทำความดี บริจาคเงิน ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ร่วมทำความดี มอบเงิน 140,000 ร่วม”โครงการจิตอาสาก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 140,000 บาท ของสมาคมปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ร่วมทำความดี “โครงการจิตอาสาก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ” ประจำปี2566 ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมี นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ อุปนายกสมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น , นายประกิต ทองแท่งไทย, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย, นายปรัชญา ทองแท่งไทย ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ร่วมมอบ

นายปรัญญา ทองแท่งไทย

นายปรัญญา ทองแท่งไทย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน กล่าวว่า ตนในฐานะคณะกรรมการสมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น และคณะกรรมการอีกหลายๆท่าน ร่วมทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ของ อบจ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสจะได้มีที่อยู่อาศัย พอเราเห็นความสำคัญของโครงการนี้ทางศาลเจ้าจึงได้ อยากจะร่วมทำบุญกับทาง อบจ.ขอนแก่น และเพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
   ด้าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เราจึงเรียกว่าบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งจะเลือกเอาเฉพาะบ้านที่มีความยากจน ยากไร้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ ก่อสร้างบ้านให้ เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย ปกติแล้ว ผู้คนยากจนเหล่านี้ จะไม่มีบ้าน ที่ดิน หรือที่อยู่อาศัย เราก็จะไปคัดเลือกมาทั้ง 26 อำเภอ คัดเลือกเสร็จเราก็จะมีคณะกรรมการ พิจารณาว่าบ้านไหนที่สมควรจะได้รับ ก็จะหมุนเวียนกันไปเป็นประจำทุกปี จนปัจจุบันนี้ทำได้มาได้ 16 ปีแล้ว โดยใช้เงินไปทั้งสิ้น 6 ล้านกว่าบาท ซึ่งปีนี้ก็ต้องกันงบประมาณไว้เช่นกัน ที่ 5 แสนบาท แล้วก็ได้รับมอบเงินจากสมาคมปึงเถ่ากงม่าจังหวัดขอนแก่น จำนวน 140,000 บาท ในการเข้าไปช่วยเหลือบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ และจะคัดเลือกก่อสร้างอีกจำนวนอีก 7 หลังในปีนี้


ดร.พงษ์ศักดิ์ เปิดเผยว่า”โครงการจิตอาสาก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ” สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และ ผู้ยากจน อย่างน้อยแห่งละ 1 หลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 -2558 จำนวน 7 หลัง เป็นเงิน 2,100,000 บาท เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการร้องขอจากประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขอรับความช่วยเหลือในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความร่วมมือระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกันเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดโครงการ “ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับดำเนิน ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว จำนวน 78 ราย และกำลังดำเนินการในปี พ.ศ.2566 งบประมาณ 500,000 บาท จำนวน 7 ราย รวม 85 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 6,273,903 บาท และจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 ราย ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาทรวมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 800,000 บาท.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads