วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

วิศวะจิตอาสา ‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม

วิศวะจิตอาสา ‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

วิศวะจิตอาสา ‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม

โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นผลงาน ที่มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ระดมกำลังกายกำลังใจร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และความร่วมมือของผู้นำชุมชนท้องถิ่น จนจัดสร้างสำเร็จตามวัตถุประสงค์


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบอาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์, อาจารย์กำธร เลยหยุด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์รัตนาภรณ์ วงษ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลงพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าโดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมถือเป็นผลงาน ที่มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ระดมกำลังกายกำลังใจร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และความร่วมมือของผู้นำชุมชนท้องถิ่น จนจัดสร้างสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ยังคงขาดระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารโดมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สอย
ซึ่งมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้ส่งมอบโดมให้ชุมชนเพื่อใช้งาน ชุมชนได้ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจนได้ทุนพร้อมดำเนินการ และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยเอก สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ , อาจารย์ดร.พีรวิทย์ โชคเหมาะ อาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมและสำรวจหน้างานเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาลงปฏิบัติงาน


โอกาสนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงได้ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์ ,อาจารย์กำธร เลยหยุด นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน และชั้นปีที่ 2จำนวน 4 คน ออกค่ายบริการวิชาการวันที่ 24 -27 สิงหาคม 2566 และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.อีสาน วิทยาเขต ด้านรถยนต์ใช้ในราชการพร้อมเชื้อเพลิงและ รถกระเช้าพร้อมพนักงานเพื่อสนับสนุนการติดตั้ง โคมส่องสว่างจำนวน 21 โคม เนื่องจากเป็นโดมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่มีความสูง10 -12 เมตร การดำเนินงานช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี


“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความยินดีและ พร้อมสำหรับการนำโครงการบริการวิชาการช่วยเหลือให้การสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ มทร.อีสาน อีกทั้งการนำนักศึกษาเข้าค่ายบริการวิชาการถือเป็นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและมีความเสียสละพร้อมอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป”อาจารย์ปริญ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads