วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

 “มข.” จับมือ”สทร.”ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง

 “มข.” จับมือ”สทร.”ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.” จับมือ”สทร.”ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานในระบบราง รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่องค์กรเครือข่ายที่มีระบบทดสอบคุณภาพ และมาตรฐานต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบรางร่วมมือตลอดจนถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางระหว่างหน่วยงาน


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ,รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ,รศ.ดร.วสันต์ ธีระเจตกูลที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ,นายปกรณ์ เกตุแย้มนักวิเคราะห์วิชาการอาวุโส , นายณัฐชนน ทองเพิ่มสมสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงาน

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์การทดสอบคุณภาพ และมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานในระบบราง รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่องค์กรเครือข่ายที่มีระบบทดสอบคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ภายในประเทศ รวมทั้งความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรอบและวิธีการทำงาน เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รวมถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
ด้าน ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม มีพันธกิจ สนับสนุนการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ เป็นหมายที่สำคัญของ สทร. คือ การพัฒนาและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระบบราง เพื่อสนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการเดินรถ และสร้างความขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศ หรือ Local Content ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แต่ต้องผลักดันไปสู่การผลิตและใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศไทยรวมถึงผลักดันให้เกิดการส่งออกไปสู่ตลาดโลก หรือห่วงโซ่คุณค่าของระบบรางในระดับโลก (Global Value Chain)


ผศ.ดร.สันติ กล่าวอีกว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานในระบบราง และรวมไปถึง 1.) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 2.) การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศ (Local Content) 3.) การพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ” ในครั้งนี้เป็นจุดหมายสำคัญของประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบรางของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าด้วยพลังของทุกภาคส่วน และเป็นพลังที่มีความยั่งยืนต่อไป.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads