วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่น เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่น เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่น เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล


   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ในโอกาสเดินทางเยือน มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากลและศึกษาดูงาน ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายเขมชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมบ้านหวายหลืม อำภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ผ้าไหมลายจี้เพชร (รางวัลชนะเลิศ จาก World Crafts Council ) ผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดสุรินทร์ ผ้าโฮลมัดหมี่ ผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดสกลนคร ผ้าไหมย้อมครั่งลายเพชรบ้านจาร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมจัดแสดงนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นอีสาน ให้Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ได้รับชมและทราบความหมายรายละเอียด กรรมวิธีการผลิต การทอ ของผ้าพื้นถิ่นแต่ละท้องที่ พร้อมกันนี้ยังได้จัดชุดการแสดง ขอนแก่นแดนดิน ถิ่นเมืองไหมและการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่นอีสานโดยนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ที่เป็นอดีตข้าราชการฝ่ายบริหารระดับสูง ด้านการออกแบบ แฟชั่นและงานหัตถกรรม รัฐบาลฝรั่งเศส


โอกาสนี้นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบของที่ระลึก Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในความรู้ความสามารถและเกียรติประวัติการทำงาน Dr. Brigitte Flamand Administrator of the state in the field of design, fashion, and craft เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads