วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “มข.”จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20

 “มข.”จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20


สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Horticultural Congress)‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Horticultural Congress)‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นักวิจัย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมประชุม

นายไกรสร  กองฉลาด
นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’ ซึ่งเป็นงานสำคัญของคนในแวดวงพืชสวนและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ จากคำกล่าวต้อนรับของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากรายงานของท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงให้เห็นความสำคัญของงานด้านพืชสวน กระผมรู้สึกชื่นชมในความร่วมมือของเครือข่ายสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านพืชสวน หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัด การจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 20 จึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ภาคการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมชมงานทุกสาขาอาชีพไม่เฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่าใคร่ขอกล่าวถึงความสำคัญของพืชสวน ดังนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การผลิตเพื่อการบริโภค และใช้ ประโยชน์ทั้งในประเทศและส่งออก ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ทำรายได้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Economy Model และยังถึงประเทศต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางด้านพืชสวนอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งผู้บริโภคเองมีความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ ความรู้ใหม่ๆ ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


“เนื่องในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2566 จนถึง ปี 2567 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกรียติจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 20 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระพิเศษดังกล่าว”


การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดยการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชน

รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร
ส่วน รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2544 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ และได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง ต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมพืชสวนแห่ง ประเทศไทย เป็นต้น โดยภาควิชาพืชสวน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น

การจัดประชุมฯทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาต่างๆ
การประชุมจะครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขาทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
เนื่องในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกรียติจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 20 ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดยการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 300 คน เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 188 คน มีผลงานที่นำเสนอจำนวน 131 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย (oral) 43 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ (poster) 88 เรื่อง
ซึ่งจำนวนผลงานทั้งหมดทุกเรื่องได้รับการตีพิมพ์ใน ‘รวมเล่มบทคัดย่อ (Abstract Book)’ จำนวน 131 เรื่อง ถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ (Proceeding book) จำนวน 68 เรื่อง และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตามมาตรฐานของวารสารแก่นเกษตร ฉบับปกติ (TCI 1) จำนวน 20 เรื่อง

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads