วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

” ชาดา “รมช.มหาดไทย พบนายก อบจ.ทั่วประเทศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)

” ชาดา “รมช.มหาดไทย พบนายก อบจ.ทั่วประเทศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 ” ชาดา “รมช.มหาดไทย พบนายก อบจ.ทั่วประเทศ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เพื่อให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีจังหวัดละ 1 แห่ง พื้นที่ครอบคลุมจังหวัด และมีพื้นที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทับซ้อนกัน จึงจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายการพัฒนาให้ครบถ้วน ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และอื่นๆ ปัจจุบันได้มีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกือบทุกจังหวัด

ซึ่งได้มีคณะกรรมการกระจายอำนาจรับผิดชอบดำเนินการถ่ายโอน ในระยะแรกก็จะคงมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ในอนาคตคาดว่าอีกไม่นาน ก็จะเข้าที่เข้าทาง การบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรท้องถิ่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องทิศทางท้องถิ่นไทยในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,542 คน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads