วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

“สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

“หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ดำเนินการฝึกบรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นผลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ค่ายวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น ผอ.ลูกเสือจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองเลขาธิการ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที” สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โครงการฯ นี้ มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.67 โดยมี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ,นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ตลอดจนบริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ ครูผู้กำกับลูกเสือ ตัวแทนลูกเสือวิสามัญ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาบริการชุมชนด้วยการ”ทำดี ทำได้ ทำทันที”

นายยุทธพร พิรุณสาร
  นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวชื่นชม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจะได้เรียนรู้ ทักษะจิตอาสาพระราชทาน และสามารถบริหารจัดการการฝึกอบรมและจัดตั้งหน่วย “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ในสถานศึกษา โดยจะทำหน้าที่ในการปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะสร้างจิตสำนึก สร้างตัวตนให้ลูกเสือทุกคน มีความเชื่อมั่นในความเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตอาสาพระราชทานได้อย่างยั่งยืน


“โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ขอพระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มาดำเนินการฝึกบรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นผลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads