วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”จัดประชุม “รู้เท่ากลโกงออนไลน์”

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”จัดประชุม “รู้เท่ากลโกงออนไลน์”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”จัดประชุม “รู้เท่ากลโกงออนไลน์”


กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หัวข้อ”รู้เท่ากลโกงออนไลน์”


   เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 พ.อ.สุรพงษ์  ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ให้การต้อนรับ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(พ.) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและเวลา 11.00  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2/รอง ผอ.รมน.ภาค 2(1) เดินทางมาตรวจติดตาม/สังเกตการณ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่    


   กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง ” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์”  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมีวิทยากรจาก ภ.ตร.ภาค 4 ในการบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อ ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกรณีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คำแนะนำ และติดตามในการบูรณาการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกรณี ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์/ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  ผลการปฏิบัติ  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานในโอกาสต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads