วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
TCAS 67 รอบ4 “มข.”รับเพิ่ม 15 คณะ 65 หลักสูตร จำนวน 1,109 คน

TCAS 67 รอบ4 “มข.”รับเพิ่ม 15 คณะ 65 หลักสูตร จำนวน 1,109 คน

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

TCAS 67 รอบ4 “มข.”รับเพิ่ม 15 คณะ 65 หลักสูตร จำนวน 1,109 คน


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ได้รับการแจ้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า การสมัคร TCAS 67 รอบ4 มข.รับเพิ่ม 15 คณะ 65 หลักสูตร จำนวน 1,109 คน
คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567)เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ https://student.admissions.kku.ac.th
 สมัครได้เพียง 1 อันดับเท่านั้นทุกคณะ / สาขาวิชา

กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30- ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ คะแนนรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 , ยกเว้น คณะนิติศาสตร์ คะแนนรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ,ยกเว้น คณะทันตแพทยศาสตร์ คะแนนรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต้องมีคะแนนครบตามรายวิชาที่คณะ/สาขากำหนด จึงจะสามารถสมัครคณะ/สาขานั้นได้
คณะที่เปิดรับ รอบที่ 4 Direct Admission คณะวิทยาศาสตร์ (Science) คณะเกษตรศาสตร์ (Agriculture) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณะศึกษาศาสตร์ (Education) คณะพยาบาลศาสตร์ (Nursing) คณะแพทยศาสตร์ (Medicine) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry) คณะเทคโนโลยี (Technology) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and Applied Arts) คณะนิติศาสตร์ (Law) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (College of Local Administration) วิทยาลัยนานาชาติ (International College) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) และ คณะสหวิทยาการ .

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD