วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

คณะเกษตรฯ มข. จัดใหญ่!งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 62   

คณะเกษตรฯ มข. จัดใหญ่!งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 62   
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะเกษตรฯ มข. จัดใหญ่!งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 62   

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือหน่วยงานด้านการเกษตรของไทย โชว์นวัตกรรมสุดล้ำตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หัวข้อ“นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

        เมื่อวันที่ 10 ม.ค. เวลา 10.30 น. ที่ ห้องเรียนรวม 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 จ.ขอนแก่น ดร.พัฒนา  นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว ซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-3 ก.พ.2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 29 ของการจัดงาน ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงรูปแบบการดำเนินงานภายใต้คำขวัญที่ว่า “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เพราะการจัดงานวันเกษตรเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ต่างต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพราะภาคการเกษตรของไทย จัดเป็นหัวใจหลักทีสำคัญของภาคอีสานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากทุกปี และในปีนี้ยังคงได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และที่สำคัญคือการที่สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร กลุ่มสถานประกอบการด้านจักรกลการเกษตร รวมทั้งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ต่างได้ร่วมมือกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการเกษตรของไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งยังคงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนงานทางด้านวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรในระดับต่างๆ

        ส่วน รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จัดงานงานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดพืชและสัตว์  โดยจากผลการประเมินการจัดงานในปี 2561 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 583,074 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 642 ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี

       ด้าน นายจำลอง  กกรัมย์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ศูนย์เครือข่าย และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกันจัดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมเกษตรอีสาน ผสานภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรยั่งยืน”  พื้นที่จัดงานประมาณ 2,000 ตารางเมตร เป็นนิทรรศการกลางแจ้ง โดยมีนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ทั้ง 8 Zone ที่จัดแสดงไว้ให้เลือกชมและเลือกซื้อ

      และด้าน ดร.พัฒนา  นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น กล่าวตอนท้ายว่า กรมส่งเสริมการเกษตร  จัดนิทรรศการภายในอาคารจัตุรมุข ภายใต้หัวข้อ “เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ร่มพระบารมี” แสดงนิทรรศการตามนโยบาย การแสดงผลงาน และพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรปราดเปรื่อง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ  “ศาสตร์พระราชาที่ทรงมีต่องานด้านการสหกรณ์” โดยแบ่งการจัดนิทรรศการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ต่องานด้านการสหกรณ์ นิทรรศการแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสหกรณ์ การดำเนินงานด้านการตลาดนำการผลิต นิทรรศการ Thailand 4.0 ด้านการสหกรณ์ แจกเอกสารอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยได้รับงบประมาณจากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสำหรับการดำเนินงานแล้ว

สหกรณ์ ตามลำดับ  กองอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์  :  043-202-365, 091-864 3015, 088-561-5670

หากต้องการเที่ยวชมงานเป็นหมู่คณะ ติดต่อฝ่ายนำเที่ยวฯ หมายเลขโทรศัพท์  093-370-4367

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads