วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กับเครือข่ายการวิจัย ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 เพื่อบูรณาการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับเครือข่ายการวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1st International Conference on Research and innovation for Sustainable Development (ICRIS)  2019 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานร่วมลงนาม ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร.จำเนียร  ขุณหโสภาค ประธานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.อนามัย  ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ  ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์  เดชประสิทธิโชค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ ดร.ภก.ณัฐพศุตม์  ภัทธิราสินสิริ ประธานเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อบูรณาการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์  ภัทธิราสินสิริ

ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และความร่วมมือกันสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน.

About The Author

Related posts