วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข.และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พัฒนาคณิตศาสตร์ รองรับอนาคตโลกแห่ง AI

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข.และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พัฒนาคณิตศาสตร์ รองรับอนาคตโลกแห่ง AI
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข.
และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พัฒนาคณิตศาสตร์ รองรับอนาคตโลกแห่ง AI

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 21 ก.ค. ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดการประชุมThe 2020 Virtual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคณิตศาสตร์เตรียมพร้อมรับอนาคตโลกแห่ง AI โดยมี ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วโลก โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รวมถึงการถ่ายทอดผ่านทางยูทูป ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมของนักคณิตศาสตร์ศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในจิตวิทยาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีสมาชิกว่า 100 ประเทศ และเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก โดยมีการจัดประชุมนานาชาติมาแล้ว 43 ครั้ง และในครั้งที่ 44 จะจัดที่ประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกในกลุ่มจากการประชุมในครั้งที่ 43 ที่ ประเทศสวีเดน และจะต้องมีการจัดการประชุมในปีนี้ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดได้ ทางกลุ่มคณิตศาสตร์ศึกษาทั่วโลกจึงเห็นว่าในปีนี้ควรมีการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมาก่อน และเลื่อนการจัดประชุม The Annual 44th Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME44) ภายใต้หัวข้อ “Mathematics Education in the 4th Industrial Revolution: Thinking Skills for the Future”


ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่ 4 โดยมีหัวข้อย่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการคิดสำหรับอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้า แต่ในวันนี้เป็นการประชุมรูปแบบ Virtual Meeting ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว 2,563 คน จาก 96 ประเทศ เป็นการประชุมที่มีนักคณิตศาสตร์ศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมทั้ง 2 วัน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพจะเป็นที่สนใจของนักคณิตศาสตร์จากทั่วโลก

รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์

   ด้าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข.กล่าวว่า การประชุม The 2020 Virtual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education เป็นการรวมกันของผู้ที่สอนด้านคณิตศาสตร์ครั้งใหญ่ของโลก สิ่งที่สำคัญคือว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ในศตวรรษที่ 21การพัฒนาทักษะการคิดมักจะเริ่มการพัฒนาการคิดด้านคณิตศาสตร์ ในอดีตประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากอาศัยการสอนด้วยการท่องจำ หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนแบบท่องจำ แต่เป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดซึ่งสำคัญมาก สำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดในชั้นเรียน


   รศ.ดร.ไมตรี กล่าวอีกว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมและเป็นเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มามากกว่า 15 ปี โดยร่วมมือกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแนวคิด Education Transform คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทางด้านการศึกษา โดยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีส่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการเรียนการสอนแบบ Teaching Paradigm ที่เน้นการเรียนการสอนจากครู แต่เปลี่ยนเป็น Learning Paradigm เน้นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

   รศ.ดร.ไมตรี กล่าวอีกว่า ดังนั้นแนวคิดหลักของการประชุมคือการพัฒนาทักษะการคิดเพื่ออนาคต เนื่องจากในอนาคตมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และจะมีการนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์บรรจุเข้าไปในหลักสูตรอีกด้วย การประชุม The 2020 Virtual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education เป็นการประชุมเพื่อต่อยอดไปสู่ The Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) เป็นการประชุมด้านคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติที่มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2520 หรือ ค.ศ.1977


   โดยในปี 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ The International group for the Psychology of Mathematics Education (IGPME) และเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับ The 44th Annual Meeting of the International Group for the Psy-chology of Mathematics Education (PME44) เป็นการจัดประชุมที่สร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งเน้นกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Learning Paradigm) และทิศทางการศึกษาโลกที่เน้นในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับทักษะในอนาคต

   ทั้งนี้ The 2020 Virtual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education มีการบรรยายพิเศษ โดย Professor Marcelo Borba จาก State University of São Paulo, Brazil ในหัวข้อ “Future of mathematics education post-covid-19: Digital technology, critical education and epistemology” โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ แนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์และทิศทางการศึกษาหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ในรูปแบบ Working Group และ Research Report ผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 21 ประเทศ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads