วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีSTRONG-ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีSTRONG-ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีSTRONG-ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน


เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือการแสวงหาประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน พัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะแก่สมาชิกชมรมฯและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุวิทย์ อินนามมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในฐานะประธานชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีชุมชนSTRONG- ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน และกิจกรรมการประชุมสามัญใหญ่ชมรมSTRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง

นายรังสิต ชูลิขิต

นายรังสิต ชูลิขิต ที่ปรึกษาชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมป้องกันทุจริตในชุมชนจังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือการแสวงหาประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน พัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะแก่สมาชิกชมรมฯและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม ด้วยความโปร่งใสของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ


นายรังสิต กล่าวอีกว่าโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือสมาชิกชมรมฯและประชาชนที่สนใจร่วมต้านทุจริตในทุกอำเภอจังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 คน และสร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งชมรมฯเพื่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 26 อำเภอฯดำเนินงานตามโครงการโดยคณะทำงานชมรมระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับแกนนำหรือกรรมการชมรมฯในแต่ละพื้นที่

นายสุวิทย์ อินนามา

ด้านนายสุวิทย์ อินนามา ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตในชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.รวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของกรรมการและสมาชิกชมรมฯที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน และแนวทางพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตั้งแต่ต้น การดำเนินงานฯได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ทุกด้านและทำให้เกิดการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจความตระหนักและจิตสำนึกคนในจังหวัดขอนแก่น ที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อย่างต่อเนื่อง หากได้รับการต่อยอด และส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads