วันจันทร์ 20 กันยายน 2021

“มข.”คว้า ระดับ A ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ป.ป.ช.

“มข.”คว้า ระดับ A ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ป.ป.ช.
Header Ads
Header Ads

“มข.”คว้า ระดับ A ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ป.ป.ช.


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 88.22 คะแนน ระดับผลการประเมิน A


เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ครั้งที่ 8/2564 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายหัวข้อ และมีการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวในวาระแจ้งเพื่อทราบถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ความว่า

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใสทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงาน นั้น
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ทางระบบ ITAS สรุปได้ว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีผลการประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 88.22 คะแนน ระดับผลการประเมิน A โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้คะแนนรายตัวชี้วัดสูงสุด ที่ 100.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุดที่ 75.54 คะแนน
โดยมีผลการประเมินตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(InternalIntegrityand Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 82.13 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrityand Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 78.6 และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 88.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึง สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการ เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น.

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads