วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

 “รร.พล” รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

 “รร.พล” รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รร.พล” รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด


   เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพล นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพล เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับ รางวัลพระราชทานระดับจังหวัด เข้าประเมินโรงเรียนและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ นำโดย ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ, นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, โดยได้รับเกียรติจากนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล,พระอธิการทองพูน อานันโท เจ้าอาวาสวัดโพธาราม,นายภานุเดช ลิ้มอารีย์ ปลัดอาวุโสอำเภอพล,พ.ต.ท.จันทโรภาส ชัยลา รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพล,นายถนอม สร้อยแก้ว ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพล,นายชาญยุทธ ศรีสุวอ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพล,ผู้อำนวยการ โรงเรียนต่างๆและท่านผู้มีเกียรติให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนพล


  นายบุญเหลือ ทองอ่อน

นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพล กล่าวว่า โรงเรียนพล มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนทีมีคุณสมบัติดังกล่าว จึงเห็นควรที่จะเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และถือเป็นภารกิจสําคัญที่ปฎิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นทางโรงเรียนพลพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และภาคีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564 ขึ้นด้วยโรงเรียนพล มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะการทํางาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีกิจกรรมและผลงานดีเด่นตามเกณฑ์กําหนดไว้

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads