วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้า 2 รางวัล งานครบรอบ 45 ปี (สสอท.)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้า 2 รางวัล งานครบรอบ 45 ปี (สสอท.)
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้า 2 รางวัล งานครบรอบ 45 ปี (สสอท.)


อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้า 2 รางวัล อาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก และนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์จาก สสอท. (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ) จากผู้เข้าร่วม 62 สถาบัน ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 45 ปี (สสอท.) 

   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง” อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในฐานะนายกฯ สสอท.คนปัจจุบัน เป็นประธานเปิดงานการจัดประชุมในโอกาสครบรอบ การดำเนินงานของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 45 โดยมี ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร นักศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วม 62 สถาบัน


   ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับในสังคมมาอย่างต่อเนื่องว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระการจัดการอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เป็นการสะท้อนให้เห็นได้ว่าบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ต่างเป็นผู้มีความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานดีเด่นสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคลากรดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


   ผศ.ดร.กนกอร กล่าวอีกว่าเป็นที่น่ายินดีว่า ผลการประเมินของ Ul-Green Metric World University Ranking 2021 มีสถาบันสมาชิก 4 แห่งที่มีผลการประเมินอยู่ใน 100 อันดับแรกของอาเชียนได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อันดับที่ 17)  มหาวิทยาลัยสยาม (อันดับที่ 19) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับที่ 79)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อันดับที่ 94) และอาจมีสมาชิกอีกหลายสถาบัน ที่ได้รับการประเมินระดับหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะหลักสูตรด้านวิชาชีพ ที่ดำเนินการในปีการศึกษา2564  จากสถิติของสำนักงานใน สป.อว. / มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 317,223 คน

ผศ.ดร.กนกอร กล่าวด้วยว่าจากการที่อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัล มาได้ถึง 2 รางวัล คือ อาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก และนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์จาก สสอท. (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ) จากผู้เข้าร่วม 62 สถาบัน ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 45 ปี (สสอท.) ได้แก่ อาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นายศุภชัย หมันเล๊ะ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการนำเป็นการสร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นเป็นเครื่องการันตีและยืนยันได้ว่าหลักสูตรการสอนตลอดจนการเรียนของนักศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองตลอดจนนักศึกษา ที่ได้เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล

นายศุภชัย หมันเล๊ะ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads