วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงสอดส่อง การก่อสร้าง ค.ส.ล.อบต.ห้วยเตย -อบต.คำแมด

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงสอดส่อง การก่อสร้าง ค.ส.ล.อบต.ห้วยเตย -อบต.คำแมด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงสอดส่อง การก่อสร้าง ค.ส.ล.อบต.ห้วยเตย -อบต.คำแมด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การลงสอดส่องติดตาม ตามแผนงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ลงสอดส่องแผนงาน และให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ให้ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้บริหารงานแบบโปร่งใส


วันนี้ 24 พ.ค.2566 ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง โดยมีนางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายประณต มิ่งขวัญ ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,ดร.เรืองยศ แวดล้อม ที่ปรึกษาก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร),ทนายรุช แสงสุวรรณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น(ฝ่ายกฎหมาย), นายชูไทยวงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)และ นางพัทร์ธีรา ศรีคงเพชร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ผช. เลขานุการ ก.ธ.จ.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่สอดส่องในครั้งนี้ จุดที่ 1ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)รหัสทางด่วนท้องถิ่น ขก.ถ. 217-07 สายบ้านโสกขาแก้ว (แยกทางหลวง 2152) สุดเขตตำบลห้วยเตย บ้านดงซำ บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบุญสิน อาษาสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ,ผอ.กองคลัง,หัวหน้ากองช่าง ร่วมชี้แจง และนำลงพื้นที่ตรวจสอบ


นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเตย กล่าวชี้แจงว่า เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางของประชาชน เนื่องจากเปลี่ยนเส้นทางเชื่อมตำบลกระนวนและตำบลบ้านโนนใช้เป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่งพื้นปูนทางการเกษตรของประชาชนสภาพปัจจุบันอย่างเป็นถนนลูกรังเป็นลมเป็นบ่อ ช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังการเดินทางยากลำบากและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ช่วยพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย กลุ่มเป้าหมายตลอดจน ผู้รับบริจาคโครงการ มีประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านโสกขาแก้ว ตำบลห้วยเตย หมู่ที่ 6 บ้านนายม หมู่ที่7 บ้านดงซำ ตำบลบ้านโนน ครัวเรือนและประชาชนผู้รับประโยชน์จำนวน 579 ครัวเรือนจำนวน 1,885 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2 หัว 50 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยครั้งละ 0.30 เมตร งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 9,968,000 บาท ซึ่งผลการพิจารณา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารจ้างก่อสร้างจำนวน 5 ราย ปรากฏผลการยื่นราคาตามใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) คือบริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,590,000 บาท (หกล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง โดยการก่อสร้าง ดำเนินการไปแล้ว 80%


ส่วนจุดที่ 2 ลงพื้นที่ สอดส่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.85-002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,652 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดอำเภอซำสู จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 8,457,000 บาท โดยมีนายโกศล ไชยปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด นำ ผอ.กองคลัง,หัวหน้ากองช่างชี้แจง และนำลงพื้นที่ตรวจสอบ


นายโกศล ไชยปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ชี้แจงว่าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 66 โครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.85 – 002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,652 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
13,260 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ8,457,000 บาท” เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่สัญจรผ่านไปมาให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลุบหว้าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดจึงได้ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วน ทำให้ความยาวของถนนสั้นลง จึงจำเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความยาวของโครงการและจำนวนเงินงบประมาณ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการเดิมที่ได้รับการจัดสรรโครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 85 – 002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 2 652 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 8,457,000 บาท”
ขอแก้ไขเป็นโครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 85-002๘๕ สายหลุบหว้า
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นงบประมาณ 7,582,000 บาท ” นั้น
จังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯดังกล่าว เป็นการขอแก้ไขที่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและหรือจำนวนของเงินจัดสรร แต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงาน ซึ่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0810.8/ว3536


ลงวันที่ 2พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ให้แก้ไขรายละเอียดโครงการ ตามที่เสนอขอได้ และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด


ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ขอนแก่น กล่าวว่า การลงสอดส่องติดตาม ตามแผนงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ลงสอดส่องแผนงาน การลงสอดส่องครั้งนี้เป็นการลงสอดส่องเป็นครั้งที่ 1 เพราะปกติทางธรรมาภิบาลสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถลงสอดส่องได้ประมาณ 3 ครั้ง คือก่อนดำเนินการ 1 ครั้ง และหลังดำเนินการเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ เพื่อลงพื้นที่ สอดส่องและให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ให้ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้บริหารงานแบบโปร่งใสและมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เกิดกับประชาชนอย่างคุ้มค่าในงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ หลังจากสอดส่องในพื้นที่ อบต. ห้วยเตย มีความคิดเห็นว่า หลังจากสอดส่องถนน ค.ส.ล.  อบต.ห้วยเตย อำเภอซำสูง เห็นความพร้อมของทีมงาน ในการเตรียมงาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเห็นความพร้อมศักยภาพของผู้รับจ้าง ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ และสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ สูงสุดที่ทำให้เกิด ถนน ค.ส.ล.คอนกรีตเสริมเหล็ก


ดร.สมยงค์ กล่าวด้วยว่าที่แตกต่างที่ไม่ค่อยเห็นมากนักคือ Strength ความแกร่งของคอนกรีต ซึ่งใช้ตั้ง 320 ของความหนาซึ่ง 320 จะใช้เป็นถนนใหญ่ แต่ว่าที่ อบต.ห้วยเตยนี้ ใช้ความหนาตั้ง 320 ของความแกร่งของคอนกรีต จำนวน 2,500 เมตร ตามที่เราได้ไปสัมผัสด้วยตา เห็นความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของผู้รับจ้างและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงาน เป็นประโยชน์สูงสุดตามสัญญาที่ว่าจ้าง และก็ขอชื่นชม แต่ว่าการทำงานยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างดำเนินการและมาวันนี้ อบต. ห้วยเตยได้ดำเนินงานมาได้ 80% ก็ถือว่าใกล้แล้ว


ดร.สมยงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่าพร้อมกันนี้ ที่น่าชื่นชมก็คือว่า สัญญาว่าให้เบิกงบประมาณ 9 ล้านกว่าบาท ให้เบิก 2 งวด โดยปรากฏว่าให้ฟันราคากันลงมา เขาเรียกว่าต่อรองราคากัน ผู้รับเหมาแย่งกัน เหลือ 6 ล้านกว่าบาท ทาง อบต.ห้วยเตยจึงมีเงินเหลืออีก 3 ล้านบาท ก็ขอโครงการใหม่ที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนเหมือนกัน ก็ได้รับงบประมาณจากจังหวัดมา และก็จะสร้างถนนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้น เพื่อการเกษตรพี่น้อง ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจกับพี่น้องชาวบ้าน และน่าชื่นชมพี่น้อง อบต.ห้วยเตย ที่ทำงานกันเป็นทีม และมีความรู้และความสามารถ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads