วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“คณะวิศวะฯ มข.”จัดอบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน

“คณะวิศวะฯ มข.”จัดอบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

“คณะวิศวะฯ มข.”จัดอบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน (Smart City)ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2567 ที่ ห้องสัมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน พร้อมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ: นิยาม แนวคิดหลัก ความสำคัญ วัตถุประสงค์  โดยมี นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ,รศ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์  วิทยากร,นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาค 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุม


   ผศ.ภาณุพงษ์  วันจันทึก ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการให้กับประชาชน โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเมือง เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการน้ำ พลังงานการจราจร การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ผศ.ภาณุพงษ์ กล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและ Road Map พร่อมทั้งให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน และพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  ผศ.ภาณุพงษ์ กล่าวอีกว่าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. เทศบาลนครขอนแก่น  2. เทศบาลนครอุดรธานี  3.เทศบาลนครอุบลราชธานี  4.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  5.เทศบาลเมืองยโสธร  6.เทศบาลเมืองศิลา  7.เทศบาลเมืองเลย  8.เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ 9. เทศบาลตำบลพระลับ.

 

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD