เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี

ปลอดภัยสูง เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 เม.ย. 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ได้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2561 น.ส.นิสา  ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ในฐานะเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง  และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ พร้อมด้วย BU ต่างๆ โดยมีนายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น, นายชวนมิตร โคตร์ชนะ นักวิชาการชำนาญการป้องกันภัย จ. ขอนแก่น นายสุรสิทธิ์  เสือสาวะถี ผู้จัดการฝ่ายอาคารฯ นายอัธยา  ทองสุข หัวหน้าแผนกป้องกัน การสูญเสียฯ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย

สำหรับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้อาคารสามารถถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้กรณีที่ต้องมีการอพยพหนีไฟ โดยมีการจำลองเหตุการณ์จริง บริเวณชั้น 5 พร้อมให้มีการอพยพคน ไปยังกองอำนวยการบริเวณลานถนนข้าวเหนียว หน้าศูนย์การค้า โดยการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุลวงไปด้วยดี

About The Author

Related posts