วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คลิ๊กออฟ 1ออนไลน์ 1 อาชีพ พร้อมเปิด “โอ่งใส่น้ำใจปันสุขยุคโควิด-19”     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คลิ๊กออฟ 1ออนไลน์ 1 อาชีพ พร้อมเปิด “โอ่งใส่น้ำใจปันสุขยุคโควิด-19”     
Header Ads
Header Ads

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คลิ๊กออฟ 1ออนไลน์ 1 อาชีพ พร้อมเปิด “โอ่งใส่น้ำใจปันสุขยุคโควิด-19” 

    

         เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ ศูนย์ไอซีทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายวรทัศน์   ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุภชัย จันทร์ปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารชั้นนำด้านการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น นางอัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด ประจำประเทศไทย-อินโดไชน่า และทีมงาน บ.ซิสโก้ฯ ภาคอีสาน คลิ๊กออฟ ร่วมเปิดโครงการ “1 ออนไลน์ 1 อาชีพ”  โดยมีจำนวน 18 อาชีพ ในแต่ละอาชีพเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าเรียนโดยเข้าเรียนฟรีแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยจากนั้นได้มอบใบประกาศให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในยุค COVID-19 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรครูให้มีทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์และมีทักษะด้านดิจิทัล ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และได้เปิด “โอ่งใส่น้ำใจปันสุขยุคโควิด-19″ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและแบ่งเบาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19โดยวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางจัดวางสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไว้ที่โอ่งปันน้ำใจซึ่งตั้งไว้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

              

       นางอนงค์ลักษณ์    พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)จะว่าเป็นวิกฤติทั่วโลกก็ใช่ แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เรื่องราวดี ๆ ให้สังคมร่วมกัน ในวันนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นมี 2 โครงการ1 กิจกรรมดี ๆ คือ 1) โครงการ 1 ออนไลน์ 1 อาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชน 2.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและอยู่บ้านให้มีความรู้เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ และ 3.เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลในแต่ละอาชีพให้ได้มาตรฐานโดยมีเป้าหมายจำนวน 18 อาชีพ แต่ละอาชีพเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนและผู้ที่สนใจเรียน100 คน รวม 18 อาชีพ = 1,800 คน  โดยประชาชนเรียนฟรีแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย2) โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในยุค COVID-19ด้วยการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ และมีทักษะด้านดิจิทัล 

    

        นางอนงค์ลักษณ์  กล่าวอีกว่าซึ่งโครงการนี้เรา “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนสำคัญที่สุด” ด้วยการทำแบบสอบถามสภาพปัจจุบันของผู้เรียนก่อนซึ่งพบว่ากลุ่มแรกอยู่ในสภาพยากจน อยู่ในชนบทที่ยังไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ 2มีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตแต่มีคุณภาพต่ำ กลุ่มที่ 3อยู่ในสภาพมีความพร้อม ในกลุ่มแรกเป็นหัวใจที่สำคัญที่เราไม่ปล่อยทิ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนหนักใจกังวลใจ เราให้ครูที่ปรึกษาสื่อสารและสอนโดยตรงรวมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในกลุ่มที่ 2,3เราใช้แพลตฟอร์มในการสอนออนไลน์ที่เรียบง่ายและตอบสนองผู้เรียนอย่างดีที่สุดประหยัดที่สุด เพราะเราตระหนักว่า “การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง”โดยเราได้รับความร่วมมือทางวิชาการที่ดีสนับสนุนช่องทางที่ทันสมัยจาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็ม จำกัด ส่งวิศวกรมาให้ความรู้ให้ครูและสนับสนุนช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ฟรีคือ Cisco WebEx นับเป็นแห่งแรกของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเทศไทยและกิจกรรมสุดท้ายคือ “โอ่งใส่น้ำใจ ปันสุขยุคโควิท-19” มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและแบ่งเบาความทุกข์ยากของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท-19โดยวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางจัดวางโอ่งปันน้ำใจไว้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัย 

      

        ด้าน  นางอัญชลี   ธูปเกิด ผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด ประจำประเทศไทย-อินโดไชน่า  กล่าวว่าทางบริษัทร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโดยจัดตั้งศูนย์ KVC-Cisco Innovation Center เพื่อขับเคลื่อน ผลักดันและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และที่สำคัญเทคโนโลยี  Cisco WebExก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีความเสถียรที่สุดขอชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยเฉพาะท่าน ผอ.อนงค์ลักษณ์  ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดการเรียนการสอนรวมทั้งดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง.

 

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads