วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021

คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบการเรียนระบบดิจิทัล ให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบการเรียนระบบดิจิทัล ให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข
Header Ads
Header Ads

คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบการเรียนระบบดิจิทัล ให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มข.รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี ม.ขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ รศ.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวช ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มข. โดยในช่วงแรกทางผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. ได้นำเสนอแผนการบริหารงานของคณะ ผลงานด้านต่างๆ และปัญหาอุปสรรคของทางคณะและหน่วยงาน แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และความก้าวหน้าของบุคลากรภายในคณะฯ


นอกจากนั้นยังได้มีการนำเสนอแผนการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดรับกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยทางคณะ ฯได้มีการพัฒนา Non degree training แนวทางการพัฒนาหลักสูตร online learning format การสร้างหลักสูตรต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นและเป็นกรณีศึกษา สร้างต้นแบบการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรในระบบสาธารณสุข สร้างระบบบันทึกการเรียน online ไปสู่การเก็บหน่วยกิตรวมถึงการทำฝึก ซึ่งทางคณะได้มีการใช้งานและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ ถือเป็นโอกาสให้ทางคณะ บุคลากร นักศึกษา ได้ตื่นตัวในการใช้งาน และพัฒนาเรื่องนี้ให้มากขึ้น ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ที่สุดตามความต้องการใช้งาน แต่ก็ยังถือว่าก้าวหน้ากว่าหลายๆสถาบัน ทำให้ได้มีโอกาสแนะนำ ช่วยเหลือให้หน่วยงานอื่นๆ


   รศ.นพ.ชาญชัย

  ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย รักษาการอธิการบดี มข. ได้กล่าวแนะนำว่าให้ทางคณะแพทยศาสตร์ มข. และหน่วยงาน ได้จัดทำแผนรับมือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคตให้ครบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับผู้ป่วย การรักษาการให้บริการผู้ที่มาโรงพยาบาล การจัดการในภาพรวม เพื่อสร้างมาตราฐานการรับมือ ผู้ป่วยติดเชื้อระบาดใหม่ในระดับโลก โดยการนำประสบการณ์จากการรับมือวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ถอดบทเรียนเพื่อเตรียมการในอนาคต ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการด้านอื่นๆของทางคณะ มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และพัฒนา เพื่อให้เกิดการจัดการที่คล่องตัวมากที่สุด.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads