วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”

อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”


อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) พร้อมนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจน จังหวัดขอนแก่น


     เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดมรรคผดุงศรี หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ลงพื้นที่เพื่อนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP Logbook ตามโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”


     นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส

  นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักเมตตาธรรม คือความหวังดี ปรารถนาดีต่อกัน ในการจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดทิฎฐธัมิกกัตถะประโยชน์ อันหมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย อุฎฐานสัมปทา คือ ความถึงพร้อมในการขยันหา ทั้งในความรู้และการทำหน้าที่  อารักขสัมปทา มีความพร้อมในการรักษาสิ่งต่างๆ ที่ได้มาโดยถูกวิธี รู้จักประหยัด รู้จักเก็บอดออม กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดีเป็นมิตร และสมชีวิตา ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ โดยอาศัยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นต้นทาง สร้างสังคมชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดและสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร” ตลอดไป”

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads