วันศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลุยสอดส่องโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ของ วธ.ขอนแก่น

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลุยสอดส่องโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ของ วธ.ขอนแก่น

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลุยสอดส่องโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ของ วธ.ขอนแก่น

ก.ธ.จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่อง”โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น งบจังหวัดขอนแก่น ปี 2567 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเก่า) ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการลงพื้นที่สอดส่อง”โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่นงบจังหวัดขอนแก่น ปี 2567 จำนวนเงิน 590,000บาท ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะก.ธ.จ.-ทปษ.ก.ธ.จ.ขอนแก่นร่วมลงสอดส่องตามโครงการฯอาทิ นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา ก.ธ.จ.,นายโกมิฬ ขอดคำ ก.ธ.จ.,นายอาทร กันตวธีระ ก.ธ.จ.,นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ก.ธ.จ.ดร.เรืองยศ แวดล้อม ทปษ.(ฝ่ายบริหาร) นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ทปษ.(ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมชี้แจงสรุปข้อมูลสถานการณ์จัดโครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยว/บริการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมย่อย : จัดงานสุดยอดเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมหานครขอนแก่น งบประมาณ 3,394,500 บาท ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)ที่มาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น


ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ขอรับจัดสรรงบประมาณกิจกรรมจัดงานสุดยอดเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมหานครขอนแก่น จำนวน 3,750,000บาท เพื่อจัดกิจกรรมรายการ ประเพณีสุดยอดสงกรานต์ขอนแก่น และ ประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
คณะกรรมาธิการด้านปกครอง ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของจังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรม : จัดงานสุดยอดเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมหานครขอนแก่น จำนวนงบประมาณ3,364,500บาท โดยจัดสรรงบประมาณจริงภายหลังระยะเวลาการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD