วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเยาวชนรักสามัคคีสร้างความปรองดอง และเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของ ร.๑๐

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเยาวชนรักสามัคคีสร้างความปรองดอง และเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของ ร.๑๐
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเยาวชนรักสามัคคีสร้างความปรองดอง และเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของ ร.๑๐

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดขอนแก่นจัดฝึกอบรมเยาวชนกิจกรรมขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 1 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ ๑๐ ที่มีอย่างต่อเนื่องมาจาก รัชกาลที่ ๙


เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561ที่ โรงแรม ชุดาปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดขอนแก่น /ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๙ (ขอนแก่น) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม กิจกรรมขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมีนายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอภูเวียง พร้อมผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแกนนำเยาวชนในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน

พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน กล่าวว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ ๑๐ ที่มีอย่างต่อเนื่องมาจาก รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งเรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างพลัง และร่วมกันทำ

พลตรี กาจบดินทร์ กล่าวอีกว่าหลังจากที่เยาวชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เสร็จเรียบรัอย จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความปรองดองในระดับพื้นที่ชุมชนของตนต่อไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads