วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดแข่งกีฬา”สพฐ. เกมส์”

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดแข่งกีฬา”สพฐ. เกมส์”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดแข่งกีฬา”สพฐ. เกมส์”


เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่สนาม โรงเรียนบ้านเกิ้งอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลป์พงศ์ ผอ. สพปขอนแก่นเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสพฐ. เกมส์ประจำปี 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่นักกีฬาและผู้มีเกียรติ ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

 

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลป์พงศ์
ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลป์พงศ์ ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี หากเด็กและเยาวชน มีทักษะ พื้นฐานทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในที่สุด


ดร.อนุศาสตร์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี

โดยจะจัดการแข่งขันระดับชาติในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพ ฯเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ประจำปี 2561 ขึ้น และกำหนดการแข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads