วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“ม.ขอนแก่น”สานฝันร่วม สร้างแรงบันดาลใจ หนุนเด็กอีสาน ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ กีฬาวอลเลย์บอล

“ม.ขอนแก่น”สานฝันร่วม สร้างแรงบันดาลใจ หนุนเด็กอีสาน ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ กีฬาวอลเลย์บอล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ม.ขอนแก่น”สานฝันร่วม สร้างแรงบันดาลใจ หนุนเด็กอีสาน ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ กีฬาวอลเลย์บอล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต


   เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี่ กล่าวสรุป  กล่าวรับการสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงาน KKU Volleyball Academyโรงเรียนที่ 1และ นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น โรงเรียนที่ 2 โดยมี นายกิตติภพ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
พร้อมด้วย นางลักขณา คันธสม รองผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ ภูพาที อาจารย์  ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างล้นหลาม

รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี
   รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่า ขอรายงานการ ถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของงานในจัดในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งโครงการ KKU Volleyball Academy [KKU VA]  เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)  โดยการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากลผ่านการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างจริงจัง  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนปณิธานและค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการอุทิศเพื่อสังคม Social  Devotion โดยพัฒนาทักษะเยาวชนหญิงที่มีความศักยภาพสูงในกีฬาวอลเลย์บอลให้มีความสามารถสูงขึ้น สนับสนุนให้ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับต่าง ๆ (ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) พร้มทั่งเพื่อต่อยอดการดำเนินงานสู่การจัดตั้งสโมสรวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนการนำนักกีฬาในโครงการ KKU Volleyball Academy เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพในประเทศและนานาชาติ


กิจกรรมและเป้าหมายของโครงการ  มีรายละเอียด ดังนี้ จัดการแข่งขัน Women’s Volleyball Challenge  โดยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมาย คือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษาและนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงขึ้นเพื่อต่อยอดสู่ระดับสโมสรและระดับชาติ ตลอดจนเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ชื่อเสียงด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน Women’s Volleyball Challenge (ครั้งที่ 1)  ในระหว่างวันที่ 15 -17 และชิงชนะเลิศในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น  มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ตามด้วยชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา   และชนะเลิศอันดับ 3 ร่วมกัน คือ โรงเรียนหนองเรือวิทยา  และโรงเรียนสว่างแดนดิน อีกทั้ง เพื่อคัดเลือกสรรหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ศูนย์ฝึก KKU Volleyball Academy มีเป้าหมาย คือ สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมกันฝึกฝนและสร้างนักกีฬาเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยมีเป้าหมายคือ การแสดงบทบาทในการอุทิศตนเพื่อสังคมและสนับสนุน SDG 5 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการส่งนักกีฬาในศูนย์ฝึก KKU Volleyball Academy เข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ
โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่นักกีฬาจากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) ทำความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงร่วมกันภายในเดือนมิถุนายน 2566 ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภายในนาม โครงการ KKU Volleyball Academy  เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (เฉพาะปี 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี)ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโครงการ KKU Volleyball Academy ให้สโมสรอาชีพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งเสร็จในเดือน กรกฎาคม  2566 นี้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
   ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการ KKU Volleyball Academy  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ในวันนี้กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่ รศ.เพียรศักดิ์ ได้กล่าวรายงานสักครู่นี้ ก็คือ การจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการ KKU Volleyball Academy  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์  และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนทั้ง 2 โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกสรรหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ศูนย์ฝึก KKU Volleyball Academy เข้าสู่การผึกฝน ฝึกซ้อม สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างนักกีฬาเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่อยู่สังกัดภายใต้โครงการ KKU Volleyball Academy ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักกีฬาอีกด้วย

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช
 ส่วน รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งโครงการ KKU Volleyball Academy [KKU VA]  เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด  เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันรายการ KKU Women’s Volleyball Challenge 2023   ที่ผ่านไปด้วยดีแล้วนั้น ลำดับต่อมา เป็นช่วงการการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลแก่ทีมกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียที่ผ่านการคัดเลือกและตัดสินจากผลการแข่งขันที่ผ่านมา เพื่อมาร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สามารถเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์  และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ในวันนี้ สรุปหลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอีสาน2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ที่มีความสามารถหรือศักยภาพสูงในด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้เข้าร่วมการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับต่าง ๆ (ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) และช่วยส่งเสริมให้เกิดการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์เพื่อสามารถต่อยอดสู่ระดับสโมสรลีกอาชีพได้ในอนาคต และ3.เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาวอลเลย์บอลทั้ง 2 โรงเรียน

นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์

นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น กล่าวว่าเป้าหมาย โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ คือต่อยอดให้กับลูกๆ ได้ก้าวไป ได้หาโอกาสให้ กับลูกๆนักเรียน ในการพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้น ความคาดหวัง ของตนเองก็คือ อยากให้ลูกๆมีที่เรียน ที่เปิดโอกาส นักศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยการเซ็นสัญญา ในครั้งนี้ ของโรงเรียนที่มีศักยภาพ ความหมายคือสามารถ เล่นในลีกหรือ Academy แต่ว่าตนเองมองดูแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดี ในการส่งเสริมเด็กนักเรียน เพราะที่ผ่านมาเราเพิ่งฟื้น ตัวของเด็กนักเรียนจากประคองตัว ให้มันดีขึ้นในตอนนี้ และยังมองหาโอกาส ต่างๆให้กับเด็กนักเรียนอยู่ ซึ่งเด็กส่วนมากก็อยากมีที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ที่มีศักยภาพ นั่นคือสิ่งที่อยากส่งเสริมเติมเต็มๆ เด็กนักเรียน เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนหนองเรือวิทยา เป็นช่วงที่ ประคองตัว เนื่องจากว่าโค้ชคนเก่าท่าน ลาออกไปเพราะเกษียณอายุราชการ ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่เรา ดูแลอยู่ก็กำลังขึ้นมา

นายวสันต์ กล่าวอีกว่า ถามว่าอยากให้ติดทีมชาติไหมแน่นอนก็อยากจะให้เด็กนักเรียนติดสามารถติดทีมชาติ แน่นอนมันอาจจะยังไม่เห็นผลตอนนี้ แต่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่แน่ ตอนนี้เราต้องหาเวทีที่สามารถทำให้เขาต่อยอด ในการพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นเอง นี่คือมุมมองของผู้บริหาร ในขณะนี้ก็พยายามหาสนามแข่งให้กับเด็กนักเรียน หาทัวร์นาเมนต์ ได้ลงแข่ง พร้อมทั้งซ้อม โดยหางบประมาณจากภายนอก ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ สโมสร ต่างๆ เพราะเราไม่มีศักยภาพถึงขนาดนั้น เพราะเป็นแค่สถาบันการศึกษาที่ ประคองตัว ในระดับหนึ่ง ในฐานะผู้บริหารก็อยากฝากไปยังเด็กนักเรียน อยากให้ ดึงศักยภาพของตัวเอง ขึ้นมาให้มากๆ จะได้เติมเต็มพร้อมทั้ง ต่อยอดตัวเองไปในเวทีระดับชาติให้ได้ เพราะว่าโดยสรีระตัวเองก็อยู่ในระดับที่ ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ด้วยความเต็มใจที่จะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีศักยภาพสูงมากขึ้น เท่านั้นเอง

นายกิตติภพ ถาวร
ด้าน นายกิตติภพ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy เพื่อเปิดโอกาสทางเลือกให้กับเด็กนักเรียน ได้มีโอกาสได้มา แสดงความสามารถของเด็กนักเรียน ในด้านกีฬา เพื่อให้เกิดการพัฒนา และก็สามารถต่อยอด ในส่วนของเรื่องการเรียนของเด็กนักเรียน หลังจากที่ได้ใช้ความสามารถของตนเอง ในการเล่นกีฬา ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของขอนแก่น ทั้งเป็นการพัฒนาในด้านของอาชีพไปด้วย โดยใช้การกีฬานำทาง ในส่วนของโรงเรียนได้จะสนับสนุนในด้านงบประมาณ ในด้านการฝึกซ้อมอุปกรณ์การกีฬา อีกทั้งทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ซึ่งได้มาจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งสนับสนุน และทางด้านการศึกษาต่อเด็กนักเรียนจะได้มีที่เรียนที่ดี สามารถที่จะสร้าง ชื่อเสียงให้กับตรงตนเองและโรงเรียน เพื่ออนาคตของเด็ก ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เปิดโอกาสเป็นทางเลือกให้กับเด็กนักเรียน เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน เด็กนักเรียนทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ จะทำให้เด็ก สามารถเข้ามาสู่รั้ว ของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดการ แรงบันดาลใจ เข้ามาศึกษาใน สถานศึกษาแห่งนี้ นี่คือหนึ่งในการต่อยอดในเรื่องการศึกษา ทำให้เด็ก นักเรียน ได้มีที่เรียน

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads