วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

สุดชื่นมื่น! “คณบดี KKBS มข.:รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์

สุดชื่นมื่น! “คณบดี KKBS มข.:รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สุดชื่นมื่น! “คณบดี KKBS มข.:รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐ ในงานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช
สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ และ ดำรงตำแหน่งบริหารในตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

โดยผลงานที่โดดเด่นในช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารในปัจจุบัน อาทิ การนำคณะฯ เข้าสู่กระบวนการประเมิน EdPEx 200 หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Balbrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ที่จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน และผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ผ่าน EdPEx 200 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชียังเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว


นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มในการนำคณะฯ เข้าสู่การเป็นสมาชิกของ Association to Advance collegiate  Schools of Business (AACBS) หรือการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติหรือ อีกครั้งหนึ่งในปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าหมายการได้รับรองจากมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล ซึ่งเป็นผลดีต่อภูมิภาคที่จะช่วยยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีให้นำหน้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads