วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

KKBS จับมือ MEGA สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากออสเตรเลีย อบรมภาษาอังกฤษ นศ.และบุคลากร

KKBS จับมือ MEGA สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากออสเตรเลีย อบรมภาษาอังกฤษ นศ.และบุคลากร
Header Ads
Header Ads
Header Ads

KKBS จับมือ MEGA สถาบันสอนภาษาชั้นนำจากออสเตรเลีย อบรมภาษาอังกฤษ นศ.และบุคลากร


เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Mr. Henry Liu, Chief Executive Officer, MEGA และ ดร. สุธิดา จักรเมธา Director of International Collaboration & Academic Coordinator, MEGA ในนามตัวแทนของ AIEC Student Services (AIEC) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ Macquarie Education Group Australia เพื่อร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสององค์กร โดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากร

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
รศ. ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า ตามที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน คณะฯ จึงมุ่งสร้างสรรค์หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความแตกต่างและมุ่งหวังที่จะยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ เพื่อร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างกัน


รศ. ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าการร่วมมือกับ Macquarie Education Group Australia (MEGA) ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ในด้านเปิดสอนภาษาอังกฤษ (English Course) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรม รวมทั้งการติดต่อโปรแกรมฝึกงานต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาบนเส้นทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และด้านการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีของการไปฝึกงาน หรือการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯได้เพิ่มขีดความสามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านภาษา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads