วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

รับ -ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

รับ -ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

รับ -ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

พิธีรับ -ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ระหว่าง พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย กับพล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ที่ บริเวณด้านหน้าสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ภาพบรรยากาศแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความสามัคคี ความรัก และความคิดถึง

   เมื่อวันที่ 29 กันยายน ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการในวาระ 1 ตุลาคม 2562 ให้ พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย และ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

 ที่บริเวณด้านหน้า สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 ได้กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ระหว่าง พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย กับ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก โดยจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ทางด้านเอกสาร ณ ห้องดอกคูณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ด้านการบังคับบัญชา ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 23 สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ และครอบครัวกำลังพล ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพียงกัน

  ในการนี้ พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย ได้กล่าวขอบคุณ กำลังพล สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ และครอบครัว ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกองทัพบก ด้วยดีตลอดมา และ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ได้รับมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งจะปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของหน่วย และกองทัพบก ตามคติพจน์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” .

About The Author

Related posts