วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

รร.ขามแก่นนคร อบรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ นร.นำไปใช้ในชีวิตจริง

รร.ขามแก่นนคร อบรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ นร.นำไปใช้ในชีวิตจริง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รร.ขามแก่นนคร อบรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ นร.นำไปใช้ในชีวิตจริง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ บริเวณ รร.ขามแก่นนคร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.รร.ขามแก่นนคร เป็นประธานเปิดงานการอบรมงานสร้างสรรค์การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติจึงเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทำให้นักเรียนค้นพบความถนัดความสนใจสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นางรัตติกาล ขวาคำ หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.ขามแก่นนคร กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะจากกลุ่มสาระเรียนรู้อื่น และนักเรียนที่สนใจทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน


นางรัตติกาล ขวาคำ หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.ขามแก่นนคร กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมโดยจัดอบรมให้นักเรียนที่สนใจทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คนประกอบด้วยนักเรียนที่สนใจทางด้านอาหารจำนวน 15 คนนักเรียนที่สนใจด้านประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยจำนวน 15 คน นักเรียนที่สนใจด้านจัดสวนถาดจำนวน 15 คนนักเรียนที่สนใจทางด้านสิ่งประดิษฐ์จากโลหะจำนวน 15 คน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ใช้เวลาในการอบรมตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง 15.30 น.รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนด้วย


นางรัตติกาล กล่าวอีกว่าจากการอบรมทั้ง 4 กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติจึงเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทำให้นักเรียนค้นพบความถนัดความสนใจสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางโรงเรียนขามแก่นนครจำนวน 30,000 บาทโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกฝ่ายและคณะ จากกลุ่มสาระเรียนรู้อื่นทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในความร่วมมือ


ด้านนายศุภกิจ ผอ.รร.ขามแก่นนคร กล่าวว่า การอบรมงานสร้างสรรค์การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการอบรมงานด้านอาชีพให้กับนักเรียนตามความสนใจ ที่จะทำให้ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่จะได้ส่งเสริมให้นักเรียน พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้ก้าวไกลในวิถีแห่งความพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนในด้านอาชีพ

อันจะส่งผลให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเองจนสามารถนำไปประพฤติใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมทุกอย่างที่จัดขึ้นล้วนแล้วแต่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านอาชีพ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการสมควรได้รับสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads