วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

สุดปลื้ม! รร.ขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัล “นร.รางวัลพระราชทาน”

สุดปลื้ม! รร.ขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัล “นร.รางวัลพระราชทาน”
Header Ads
Header Ads

สุดปลื้ม! รร.ขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัล “นร.รางวัลพระราชทาน”


     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน ว่า

ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร

   จากการที่ นักเรียนของโรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ทั้งใน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย”ซึ่งได้แก่ ด.ช.ภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 (ระดับ ม.ต้น)”

และนายกันตินันท์  ปินใจยศ  นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 (ระดับ ม.ปลาย) 

 

ยังผลนำความปลาบปลื้ม ที่นำชื่อเสียง มาให้กับครอบครัว ตลอดจน คณะครูผู้สอน อีกทั้งนักเรียน และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ


     ด้านนายจักราวุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น(สพม.ขอนแก่น)กล่าวว่าจากการที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น นั้น ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพระราชทาน ของ รร.ขอนแก่นวิทยายน และ รร.พระราชทาน ทั้ง2 โรงเรียน คือ รร.ชุมแพศึกษาและ รร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร

นายจักราวุธ  สอนโกษา 
    นายจักราวุธ กล่าวอีกว่าสำหรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายการดำเนินงาน1) เพื่อดำเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2) เพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทาน  3) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน 4) เพื่อส่งเสริมการดำรงรักษาสภาพการบริหารของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และ5) เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนและสถานที่ได้รับรางวัลพระราชทาน.

ชูไทย วงศ์บุญมี / อุมาพร โพธิ์สุดตา / รายงาน

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads