วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

ความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทย: กระชับความร่วมมือที่เป็นมิตรและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทย: กระชับความร่วมมือที่เป็นมิตรและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทย: กระชับความร่วมมือที่เป็นมิตรและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง


 เวียดนามและไทยเป็นสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างใกล้ชิด และเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และองค์กรอนุภูมิภาคอื่นๆ ในภูมิภาค ความสัมฟันธ์ทางการทูตก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศเริ่มเบ่งบานหลังจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฟามวันดงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคและโลกส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยทำให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความสัมพันธ์ทางการเมือง-ต่างประเทศได้ยากขึ้น
 ในช่วงต้นทศวรรษที่ ๙๐ ของศตวรรษที่ ๒๐ ความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยค่อยๆ ดีขึ้น และมีการประสานและพัฒนาอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยเลขาธิการโด๋เหมื่อย ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๖ และหลังจากเวียดนามเข้าร่วมอาเซียนในปี ๒๕๓๘ หตุการณ์ที่น่จดจำในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศคือปฏิญญาร่วมว่าด้วยกรอบความร่วมมือเวียดนาม  ไทย (กุมภาพันธ์) พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งสองประเทศจึงได้ลงนามในเอกสารสำคัญหลายฉบับเพื่อเป็นรากฐานความร่วมมือในด้านต่างๆเนื่องในโอกาส ที่เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู่จ่องเดินทางมาเยือนประเทศไทย (มิถุนายน ๒๕๕๖) เวียดนามและไทยได้ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเป็น”หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์”กลายเป็นสองประเทศแรกในอาเซียนที่จัดตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
 จนถึงขณะนี้ ทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากมาย ทำให้เกิดพื้นฐานทางกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศได้กำกับการดำเนินการของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกสาขาที่ตกลงกันในโครงการปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ สำหรับช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ระหว่างเวียดนามและไทยประสบผลดีหลายประการ
 ในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด กลไกความร่วมมือร่วมจำนวนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมเช่น องค์การสหประชาชาติความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)การก่อตั้งประชาคมอาเชียน (AC) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS), ฟอรัมความร่วมมือเอเซีย – ยุโรป (ASEAN) ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS), ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EVEO)…
อนาคตความร่วมมีอระหว่างเวียดนามและไทย
 ด้วยผลสำเร็จที่บรรลุตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ ๕๖ ปีที่แล้ว ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยจะยังคงพัฒนาต่อไปในหลายๆ  ด้านมีส่วนสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยลึกซึ้งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และความสัมพันธ์ “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” ที่มีประสิทธิภาพ
 ในด้านการเมืองและการทูต ทั้งสองประเทศยังคงเพิ่มการเยือนการประชุมและการแลกเปลี่ยนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องการรักษากลไกความร่วมมือทวิภาคีในด้านที่ลงนาม ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองประเทศส่งเสริมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมครั้งที่สี่ระหว่างเวียดนามและกลไกความร่วมมือทวิภาคีอื่นยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเช่น GMS, สร้าง AC, ส่งเสริมการให้สัตยาบันและการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)…
 ด้านการค้า ทั้งสองประเทศพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีประมาณ ๔% ต่อปี เวียดนามสามารถค่อย ๆ แก้ไขประเด็นการขาดดุลการนำเข้าจากไทยโดยการส่งเสริมการส่งออกสินค้าสำคัญๆ เช่น โทรศัพท์และส่วนประกอบเครื่องจักร
 ด้านการลงทุน ด้วยข้อดีของกลไกความร่วมมือที่ลงนามแล้วธุรกิจของไทยจะเพิ่มการลงทุนในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางของเวียดนามเพื่อใช้ประโยชน์จากพันธะสัญญาในภูมิภาคกรอบ GMS ในการพัฒนาจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีพรมแดนติดกับลาว ในทางตรงกันข้าม เวียดนามจะส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทย ด้วยอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น การเกษตร อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยวรีสอร์ท
 ส่วนความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว ในระยะต่อไปโดยการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ในวงกว้างและเปิดตลาดการท่องเที่ยว จะช่วยส่งเสริมจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ
 สำหรับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสองประเทศจะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามและไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกแรงงานการสอนภาษาไทยจะขยายออกไปในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในภาคกลางของเวียดนามในทางกลับกันชั้นเรียนภาษาเวียดนามสำหรับผู้บริหารชาวไทยจะถูกขยายและพัฒนาด้วยการระบาดของ COVID-๑๙ ค่อยๆอยู่ภายใต้การควบคุม
 อาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจากความร่วมมือ ๔๖ ปีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเวียดนามและไทยเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญควบคู่กันไปในกลไกระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้จะมีปัญหาและความท้าทายมากมายแต่ประเพณีของความร่วมมือระยะยาวกับความพยายามของรัฐบาลภาคธุรกิจ และประชาชนเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทย ไปสู่เวทีใหม่ของการพัฒนาต่อไป.

สมบูรณ์   สุขชัยบวร….รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads