วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่สอดส่องระบบส่งน้ำชลประทาน บ้านโพธิ์ไชย 

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่สอดส่องระบบส่งน้ำชลประทาน บ้านโพธิ์ไชย 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่สอดส่องระบบส่งน้ำชลประทาน บ้านโพธิ์ไชย 

ก.ธ.จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่องระบบส่งน้ำสถานีสูบบ้านโพธิ์ไชย ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 25,000,000 บาท


    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ สถานีสูบบ้านโพธิ์ไชย ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง(อยู่ทางทิศตะวันออกบ้านโนนทัน) ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธาน ก.ธ.จ.ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายสุภี ทองมีค่า ก.ธ.จ. ผู้ประสานงานโซนใต้,นายประณต มิ่งขวัญ ก.ธ.จ. ,ดร.ชำนาญ ศรีวงษ์ ก.ธ.จ. ,นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา ก.ธ.จ.,นายถวิลกานต์ ชาวตะกา ก.ธ.จ.,ดร.เรืองยศ แวดล้อม ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ฝ่ายวิชาการ,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำไฟฟ้าโพธิ์ไชยบ้านโนนทัน ฟังคำชี้แจงข้อมูลก่อนลงพื้นที่สอดส่องระบบส่งน้ำสถานีสูบบ้านโพธิ์ไชย ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 25,000,000 บาท โดยมีนายรังสรรค์ วันชัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชีกลาง ตลอดจนนางสาวกิตติยา ใจงาม ปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 และนายพิทักษ์พงษ์ นนท์ศรีราช นายช่างโยธา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงความเป็นมาโครงการ

นายรังสรรค์ วันชัย
     นายรังสรรค์ วันชัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชีกลาง กล่าวว่าความเป็นมาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการ 1 ใน 3 ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย โดย
นายนิรันดร์ หาญกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย จำนวน 3 โครงการนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการฯไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/17267 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551


    สำหรับวัตถุประสงค์1. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลโพธิ์ไชยและใกล้เคียงจำนวน 15,000 ไร่  2. เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรตำบลโพธิ์ไชย และใกล้เคียง จำนวน 3,617 ครัวเรือน ผู้ดำเนินการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2556-2558
งบประมาณ365,771,000.00 บาท และส่งมอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561


   สำหรับสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำรถไฟฟ้า บ้านโพธิ์ไชย อันเนื่องจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของโครงการ ก่อสร้างสถานีส่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจำนวนเครื่องสูบ 6 เครื่อง ท่อส่งน้ำแรงดัน mp1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 ม.ม.ยาว 400 ม.และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 ม.ม.ยาว 14,500 เมตร รวม 10,945 ม.ท่อส่งน้ำ mp.1 พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ท่อส่งน้ำแรงดัน mp2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม.ยาว 3,000 ม. ท่อส่งน้ำแรงดัน 1R- mp 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม.ยาว 1800 ม.ท่อส่งน้ำแรงดัน 2R MP2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม.ยาว 1,19 ม.ท่อส่งน้ำ mp2 พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ่อพักน้ำขนาด 10.00 ×10.00 ×2.50 ม.1 แห่ง คลองส่งน้ำ MC 1 ระยะ 1 ความยาว 2,500 ม.ขนาดความจุ 1.250 ลบ.ม.ต่อวินาที(พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่)และคลองส่งน้ำ MC 1 ระยะ 2 ความยาว 2,700 เมตรขนาดความจุ 1.20 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที(พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่)

นายสาคร แสนนภา
    ด้าน นายสาคร แสนนภา เกษตรกรผู้ทำนาเลี้ยงชีพ ในฐานะเลขาธิการของ mp2 บ้านโนนทัน กล่าวว่า การสูบน้ำ อยากจะให้สูบ อย่างต่อเนื่องหลังจาก 4 โมงเย็น ยาวไปจนถึงตี 2 จะทำให้มีน้ำ อะไรอย่างต่อเนื่อง การสูบน้ำ ก็ไม่อยากให้หยุดเสาร์ -อาทิตย์ อยากจะให้ ทางราชการมาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยการสนับสนุนค่าแรง ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันหยุด ดังกล่าว อยากให้สู่น้ำอย่างต่อเนื่องเพราะรอบเวรของ np2 มี 22 หัวจ่ายในการจัดรอบเวรแต่ละครั้ง จะตก 2 เดือนกว่าจึงจะถึงรอบซึ่งมันจะนานถ้าหยุด วันเสาร์อาทิตย์น้ำมันจะไม่ไปไหนมันจะลงที่เดิม จะไม่ไปลงที่อื่น ดังนั้นพวกที่ใช้น้ำก็จะได้รับความเดือดร้อนจึงอยากขอให้ผู้มีอำนาจ ในบ้านเมือง ได้ลงมา ช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้เพราะที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นแหล่งรับมวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิคั้นเมื่อถึงฤดูข่าว ตั้งท้องน้ำก็จะท่วมทำให้ไม่ได้ผลผลิตต้องกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.มาเพิ่ม ส่วนหน้าแล้งนั้น เกษตรกรที่มีอาชีพทำนาก็จะแย่งกันใช้น้ำเป็นเช่นนี้มา 2 ปีแล้ว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads