วันพฤหัส 2 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

ขนส่งขอนแก่น ไอเดียเจ๋ง! จัดโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับ นร.รร.อนุบาลขอนแก่น

ขนส่งขอนแก่น ไอเดียเจ๋ง! จัดโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับ นร.รร.อนุบาลขอนแก่น

ขนส่งขอนแก่น ไอเดียเจ๋ง! จัดโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับ นร.รร.อนุบาลขอนแก่น

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ให้ความรู้ วิชาการ และเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ ของนักเรียน เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดขอนแก่น ระดับประถมศึกษา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ก.ค. นายสุวพงศ์   กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนฯที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี นายวิโรจน์  วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ดร.อภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ ครู นักเรียน ผู้แทนจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น และนักวิชาการขนส่งชำนาญการ จำนวน 300 คน ร่วมเปิดโครงการฯ

นายสุวพงศ์   กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นับวันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสำคัญการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักดังกล่าวกำหนดนโยบายมาตรการให้ความรู้ด้านการลดอุบัติเหตุแก่บุคคลทั่วไปและเล็งเห็นว่าเด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่ทำให้เกิดจิตสำนึกการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสืบไปในอนาคต รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนเยาวชนและสังคมโดยทั่วไป ดังนั้นโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงนับได้ว่าเป็นโครงการนำร่องที่ดี

นายวิโรจน์  วิริยะจันทร์ ขนส่ง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากการใช้รถใช้ถนน นับวันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้น และเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศมากในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ยั่งยืนและเกิดจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างแท้จริง กรมการขนส่งทางบกจึงได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำ โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 จำนวน 300 คนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการขับขี่จักรยานที่ถูกต้องและปลิดภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านดร.อภิชาติ  นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวด้วยว่า รร.อนุบาลขอนแก่นเป็นหนึ่งในโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดขอนแก่นในระดับประถมศึกษามีภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลนักเรียนในด้านวิชาการ ความรู้ และเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีระเบียบ วินัย เข้าใจกฎหมายจราจร เดินทางโดยสารรถยนต์ให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 300 คน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุกคนที่ได้รับการอบรมในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

 

About The Author

Related posts