วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

ถก ยกระดับคุณภาพการศึกษา เมืองหมอแคน

ถก ยกระดับคุณภาพการศึกษา เมืองหมอแคน
Header Ads
Header Ads

ถก ยกระดับคุณภาพการศึกษา เมืองหมอแคน

ดร.อลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น

สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้าใจ แนวทาง การบริหาร เชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม รร.นครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดร.ศุภสิน   ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู  ผอ.สพม.25 และบุคลากรภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 500 คน เข้าร่วมประชุม

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการในระดับจังหวัดและพัฒนาเครือข่าวความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น โดยมี บุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชน รวม ๒๕ หน่วยงาน  ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต1-5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น

 

ดร.เชิดศักดิ์ กล่าวว่า วิทยากรที่มาบรรยายในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ,นายธนาศักดิ์  ศิริปุณยนันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3 ,นายสมหวัง  พันธะลี  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลที่ได้จากการนี้ จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการในระดับจังหวัด ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายการนิเทศที่เข้มแข็งและครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads