วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ลูกเสือขอนแก่น เรือนหมื่น ร่วมงาน “วันลูกเสือแห่งชาติ “

ลูกเสือขอนแก่น เรือนหมื่น ร่วมงาน “วันลูกเสือแห่งชาติ “
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ลูกเสือขอนแก่น เรือนหมื่น ร่วมงาน “วันลูกเสือแห่งชาติ 

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นโดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง ผอ.รร.สนามบิน นางสาวิตรี ซาตารอง ผอ.(เชี่ยวชาญ) นายจเด็จ อาสนะ รอง ผอ.รร.กัลยาณวัตร ดร.อดุลเดช ฐานะ รอง ผอ.(เชี่ยวชาญ)รร.ขอนแก่นวิทยายน ตลอดจน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือทุกหมู่เหล่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายปานทอง สระคูพันธ์

นายปานทอง รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นในนามคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจะเห็นได้ว่าการที่พี่น้องลูกเสือมาร่วมจัดงานในวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติตลอดทั้งวิวัฒนาการของลูกเสือจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ประกอบคุณงามความดีจนได้รับรางวัลเกียรติยศและฝึกอบรมพัฒนาตนเองจนได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้นสำหรับคำปฏิญาณที่ท่านให้ไว้นั้นขอให้ท่านได้ยึดมั่นถือปฏิบัติเป็นมงคลชีวิตต่อท่านเองและเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป

ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ดร.สิทธิศักดิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวว่าในนามคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องลูกเสือทั้งปวงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นได้สนองเจตนารมณ์และพัฒนาการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา สรุปดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ขั้นความรู้เบื้องต้นขั้นความรู้ชั้นสูงและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมท่านหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมขั้น ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม 2. การส่งเสริมกิจกรรมทางลูกเสือได้แก่การเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมการชุมนุมลูกเสือการประกวดระเบียบแถวการรายงานเสนอขอรับเครื่องหมายผู้ทำคุณประโยชน์ทางลูกเสือ

3. การพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือแก่นนคร ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 129 ไร่ สามารถใช้ได้ตลอดปี 4 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนได้นำวิชาลูกเสือไปใช้ในการพัฒนา เรียนและนำลูกเสือประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยพร้อมเพียงกัน


ดร.สิทธิศักดิ์ กล่าวอีกว่ามีผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ผ่านการอบรมได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น สมควรได้รับเกียรติบัตร รับมอบ รางวัลและ และประดับเครื่องหมายจากท่านประธานและสมควรขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เช่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จัดลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมบนอัศจรรย์และกองลูกเสือทุก โรงเรียนทุกสังกัดที่นำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมสวนสนาม เช่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นอนุเคราะห์เครื่องเสียงโรงเรียนสนามบินขอนแก่น ตกแต่งสถานที่และปฏิคม โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อยากสนับสนุนวงดุริยางค์หน่วยงานอื่น ที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads