วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

“พม.ขอนแก่น” จัดรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

“พม.ขอนแก่น” จัดรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

“พม.ขอนแก่น” จัดรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์วัยรุ่น วัยมันส์ แบ่งปันความดีต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 เปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

        เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 13 สิงหาคม ที่ห้องศรีจันทร์ บอลรูม โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปี 2562  โดยมีนายสุธี   ศรสวรรค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวในปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ได้ขยายวงกว้าง นางรัตนา  สารเศวต หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากตำรวจภูธรภาค 4,ผู้แทนจากสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น,ผู้แทน และ เครือข่ายกว่า 300 คน ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการค้ามนุษย์ข้อสำคัญและการแจ้งเบาะแส ที่บริเวณตลาดบางลำภูและ ศูนย์การค้าตึกคอม ขอนแก่น

        นายสุธี   ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมความยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ค่านิยมและความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวมีบุคลากรจำนวนไม่น้อยจึงถูกหลอกลวงให้เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์และถูกแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นปัญหา ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดยภายในงานมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

       ด้านนางรัตนา   หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์วัยรุ่น วัยมันส์ แบ่งปันความดีต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณชนให้รับทราบ และตระหนักถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ และภัยอันตรายของการถูกล่อลวง มิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเป็นแกนนำ/อาสาสมัครในการประสานงาน และเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้ง เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

       กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นจึงได้มีจัดโครงการดังกล่าว โดยในการจัดงานมีทั้งภาครัฐและหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายจัดออกบูธ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการค้ามนุษย์.

About The Author

Related posts