วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น (สทบ.เขต 4 ขอนแก่น)เป็นประธาน
การประชุมครั้งที่ 2 นำเสนอผลการศึกษาการติดตามประเมินผลภารกิจการถ่ายโอนน้ำบาดาลโครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กร จังหวัดขอนแก่น โดยมีผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผอ.สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มข.,ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย, ดร.อนุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ผู้ใช้น้ำ ภาคประชาชน เกษตรกร ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนรวม 100 คน ร่วมประชุม

นายอุโรม แก้วจันทร์

นายอุโรม ผอ.สทบ.เขต 4 ขอนแก่น กล่าวว่าโครงการจัดการอบรมโครงการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลภารกิจถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นในวันนี้ จากการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายภารกิจได้แก่ที่ 1. การขุดเจาะน้ำบาดาล ประกอบด้วย การสำรวจแหล่งน้ำทางธรณีวิทยา ค่าทดสอบหลุมเจาะ และเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมสูบโยก ภารกิจที่ 2 การพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเดิม และภารกิจที่ 3 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบแบบบ่อลึก

นายอุโรม กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้โดยเฉพาะ จังหวัดขอนแก่นได้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมกิจการน้ําบาดาล ภารกิจที่ 4 การเรียกเก็บน้ำบาดาล และภารกิจที่ 5 การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)และมอบอำนาจการอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมๆกับจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและแนวทางการถ่ายโอนภารกิจไปยังจังหวัดอื่นๆที่เหลือทั่วประเทศ 70 จังหวัด จึงต้องมีการศึกษา วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่องต่างๆให้ได้แนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป


“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงให้สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน ม.ขอนแก่น ทำการศึกษาวิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”นายอุโรม กล่าว

ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์

ผศ.ดร.โพยม ผอ.สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มข.กล่าวว่า สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการศึกษาประเมิน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะภารกิจที่ 4 การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และภารกิจที่ 5 การอนุญาตการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตอนบนสุด น้อนกว่า 4 นิ้ว หรือ (100 มิลลิเมตร) และการมอบอำนาจการอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกันกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.โพยม กล่าวอีกว่าดังนั้นการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการตลอดจนการให้ข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล และกฎหมายน้ำบาดาลเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบาดาล ในระดับท้องถิ่นในอนาคตมีความยั่งยืนและมีเอก ภาพ ตลอดจนคิดหาทางบริหารการจัดการน้ำบาดาลแบบรัฐ -ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้านน้ำของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำบาดาล ต่อไปในอนาคต.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads