วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

“สว.”พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)@กาฬสินธุ์

“สว.”พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)@กาฬสินธุ์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สว.”พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)@กาฬสินธุ์


   เมื่อเวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 28 ส.ค.2563 ที่ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

พล.อ. สิงห์ศึก  สิงห์ไพร

   นำโดย พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม


คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1) ความคืบหน้าประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562
2) แผนการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาทของจังหวัดกาฬสินธุ์
3) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
4) การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์      ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบปั้มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำสนามบินน้ำบ้านไชยอุดม หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


ต่อจากนั้นเวลา 14.30 น. วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ เดินทางไปยังฝายกักเก็บน้ำ ณ บ้านสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการสร้างฝายกักเก็บน้ำบ้านสีนวล

โดยมีตัวแทนจากสำนักงานชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ชี้แจงโครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำบ้านนาสีนวล เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร สร้างรายได้และอาชีพด้านการประมง รวมถึงเกิดประโยชน์ในการลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างฝาย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads