วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

KKBSเปิดตลาดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ให้ นร. เรียน ป.ตรี ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต

KKBSเปิดตลาดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ให้ นร. เรียน ป.ตรี ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

KKBSเปิดตลาดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ให้ นร. เรียน ป.ตรี ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต


 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดได้จัดการปฐมนิเทศผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี: KKBS PRE-B (Pre-Bachelor Degree) ในโครงการ เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  รศ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มข. ผู้บริหารจากคณะต่างๆ คณาจารย์ ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น และ นักเรียน ร่วมรับฟัง

 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. กล่าวว่า ตามที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงาน กระผมมีความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี อีกทั้งยังเป็นการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เพื่อสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนได้ด้วย

ซึ่งการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบในระบบ Formal Education การศึกษานอกระบบ Non-Formal Education และการศึกษาตามอัธยาศัย Informal Education มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Directed Learning และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ดำเนินการเป็นหน่วยงานแรก ในการเปิดรับสมัครการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
 ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เรียนในรายวิชา ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต เพื่อเตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ให้กับผู้เรียน และฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Creativity and Sustainability)


     รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวและว่า“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความยินดีที่ได้ริเริ่ม การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี: KKBS PRE-B (Pre-Bachelor Degree) ในโครงการ เรียนปริญญาตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีกับผู้เรียน โดยผ่านการเรียนในรูปแบบ Project-Based ที่ได้ทดลองทำโครงการจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและปรับตัวเข้ากับแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

นางสาวณัฐพร พูนพิพัฒน์

นางสาวณัฐพร พูนพิพัฒน์ ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)กล่าวว่า สำหรับวันนี้ที่ได้เข้ามาในการปฐมนิเทศ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับปริญญาตรี KKBS PRE-B (pre -)ในโครงการ เรียน ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ซึ่งเข้าใจว่าการสะสมหน่วยกิตนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนมหาลัยทั้งการเทียบโอนและเป็นความรู้ในการเรียนจริงๆ อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าการเรียนเทียบโอนหน่วยกิตในการเรียนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองเรียนที่นี่ด้วย


นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้ล่วงหน้า เพื่อให้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี  ทำให้เห็นภาพและเข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  ก่อนมุ่งตรงสู่อาชีพในภาคธุรกิจหรือเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ตนเองสนใจในอนาคต  ตามแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads