วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

 “สพป.ขอนแก่น เขต 2” ติวเข้ม!รร.ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน ตามแนวคิดมอนเตสซอรี

 “สพป.ขอนแก่น เขต 2” ติวเข้ม!รร.ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
Header Ads
Header Ads

 “สพป.ขอนแก่น เขต 2” ติวเข้ม!รร.ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน ตามแนวคิดมอนเตสซอรี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


   เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2564 ที่ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  2564โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการนี้ น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการครูที่สอนระดับปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษา  จำแนกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าโครงการและได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  13  เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน  และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสนใจ ประกอบด้วยโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน  31   โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 80 คน 
   น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์  ระดับปฐมวัย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  2564 และได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นประจำภูมิภาคทั่วประเทศ   จำนวน 7 แห่ง
   เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ประจำภูมิภาคนั้นๆ และได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2   เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด  มอนเตสซอรี ดำเนินการอบรมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิด   มอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จำนวน 12  จังหวัด ระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
  1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสนใจ ให้สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีเชิงระบบ ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 2. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล


    ดร.สุเทพ ปาลสาร

ด้าน ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 กล่าวว่า นวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี  (Montessori)  เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติตามความสนใจ  ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ จากรูปธรรมสู่นามธรรมจากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ที่เด็กอาศัยอยู่ พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนำนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีระดับปฐมวัยมาใช้เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแก้ปัญหาการมีครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาโรงเรียนให้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีระดับปฐมวัย (3–6 ปี) หลักสูตรของสมาคมมอนเตสซอรีสากล  (Association  Montessori  Internationale : AMI)  5 รุ่น  ระดับประถมศึกษา  1  รุ่น และหลักสูตรวิทยากรตามมาตรฐานสากล จำนวน 1 รุ่น  ระหว่างปี  2549 – 2564


     จากการที่โรงเรียนนำนวัตกรรมไปใช้  พบว่า  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านสูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด่นชัดในด้านทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  การมีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงาน  การพึ่งพาตนเอง ควบคุมตนเอง การรู้สิทธิหน้าที่  ของตนเอง  และการเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาท รักสงบและมีจิตอาสา และมีทักษะเฉพาะ  ด้านทักษะการคิด การคิด แก้ปัญหา มีเหตุผล การแสวงหาความรู้ และภาษา คณิตศาสตร์ ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ศรัทธา  มีความพึงพอใจต่อ ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี และครูสามารถจัดทำอุปกรณ์ขึ้นใช้เอง จากวัสดุในท้องถิ่นกว่าร้อยละ 50  มีโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต้องการใช้นวัตกรรมมอนเตสซอรีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวนมาก
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์  ระดับปฐมวัย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  2564 ขึ้นมา และรับสมัครโรงเรียนเข้าโครงการ มีโรงเรียนสมัครเข้าโครงการทั่วประเทศจำนวนมาก จึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการ ระยะที่ 1 จำนวน 85 โรงเรียน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด  มอนเตสซอรี บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นประจำภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 7 แห่ง
   เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์การฝึกอบรม ให้คำปรึกษาพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ประจำภูมิภาคในปีงบประมาณ 2564 นั้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีเชิงระบบ ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ต่อไป .

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads